LIKUMI

1. Bērnu tiesību aizsardzības likums.
https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums

2. Civillikums
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums

3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

4. Par sociālo drošību
https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu

5. Administratīvā procesa likums
Administratīvā procesa likums (likumi.lv)

6. Iesniegumu likums
Iesniegumu likums (likumi.lv)

MK NOTEIKUMI

7. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.
https://likumi.lv/ta/id/202912-kartiba-kada-nepieciesamo-palidzibu-sniedz-bernam-kurs-cietis-no-prettiesiskam-darbibam

8. Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790
“Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”
https://likumi.lv/ta/id/271251-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-sniegsanas-kartiba-no-vardarbibas-cietusam-un-vardarbibu-veikusam-pilngadigam-personam

9. Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354  “Audžuģimenes noteikumi”.
https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi

10. Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp…

11. Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumi Nr. 142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”.
https://likumi.lv/ta/id/265120-noteikumi-par-arpusgimenes-aprupes-pakalpojumu-samaksas-kartibu-un-apmeru

12. Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīlī noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”
https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu

13. Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem

14. Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumi Nr. 509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”
https://likumi.lv/ta/id/316718-kartiba-kada-no-apreibinosam-vielam-un-procesiem-atkarigas-personas-sanem-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus

15. Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”
https://likumi.lv/ta/id/311143-noteikumi-par-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-sanemsanu-no-valsts-budzeta-lidzekliem-socialas-rehabilitacijas-institucija

16. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”
https://likumi.lv/ta/id/253781-kartiba-kada-pieskir-un-finanse-asistenta-pakalpojumu-pasvaldiba-augstskola-un-koledza

17. Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”
Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti (likumi.lv)

18. Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (likumi.lv)

19. Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr. 727 “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā”
Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi (likumi.lv)

 VENTSPILS PILSĒTAS DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

20. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1
Ventspilī 2021. gada 5. augustā (prot. Nr. 6; 5. §) ”Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā”
https://likumi.lv/ta/id/245445-par-maznodrosinatas-gimenes-personas-statusa-noteiksanu-un-pasvaldibas-socialo-pabalstu-sanemsanas-kartibu-ventspils-pilseta

21. Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4 Ventspilī 2018. gada 18. maijā (prot. Nr. 10; 4. §) “Par Ventspils pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
https://likumi.lv/ta/id/299472-par-ventspils-pilsetas-pasvaldibas-socialajiem-pakalpojumiem

22. Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai” https://likumi.lv/ta/id/234665-par-pandusu-un-pacelaju-ierikosanu-personam-ar-kustibu-traucejumiem-majokla-vides-pieejamibai

23. Ventspils pilsētas domes 2013. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr.5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos”
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos (likumi.lv)

24. Ventspils pilsētas domes 2015. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr.9 “Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai”
Par pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai (likumi.lv)

25. Ventspils pilsētas domes 2012. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr.16 “par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm”
Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm (likumi.lv)

26. Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošie noteikumi Nr. 4. “Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”
https://likumi.lv/ta/id/306036-par-ventspils-pilsetas-pasvaldibas-materialo-atbalstu-bareniem-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajiem-berniem-un-audzugimenem

27. Ventspils pilsētas domes 2015. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (likumi.lv)