Mājokļa pabalsta saņemšanai labvēlīgāki nosacījumi

Saistībā ar veiktajiem papildinājumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (turpmāk – Likums), daļa mājsaimniecību, kuras saistībā ar 2021. gada 1. jūlijā Latvijā  ieviesto vienoto mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtību zaudējuši mājokļa pabalstu, no 2022. gada 1. janvāra atkal varēs tam kvalificēties.

No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju grupām nosakot lielākus koeficientus  mājokļa pabalsta aprēķina formulā:

  • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5 ;
  • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficientu 2

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā šādi izdevumi: par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana); ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un mājsaimniecībā dzīvojošās personas savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai pieprasītu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā ar iesniegumu un nepieciešamajiem dokumentiem.

Bez tam papildinājumi Likumā paredz, ka 50% no mājokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansēs valsts.