Pabalsts tiek piešķirts atsevišķu situāciju risināšanai – pārtikas iegādei un pamatvajadzību apmierināšanai –, izvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli un ienākumus, vai bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, izņemot situācijas un apstākļus.

Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt:

  1. trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ar bērnu (-iem) – vienu reizi gadā decembrī – 30,00 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;
  2. trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, – divas reizes gadā:

2.1. gada pirmajā pusē – maijā – 15,00 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;

2.2. gada otrajā pusē – decembrī – 30,00 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu.

  1. nepilngadīgiem bērniem ar invaliditāti – divas reizes gadā:

4.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 eiro;

4.2. gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 eiro.

Noteiktos pabalstus atsevišķu situāciju risināšanai piešķir, Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot iesniegumu.

Noteikto pabalstu piešķir bērniem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” 3.7. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsti atsevišķu situāciju risināšanai tiek izmaksāti viena mēneša laikā pēc pēdējās Sociālā dienesta iesnieguma pieņemšanas dienas.

Iesnieguma veidlapas:

Iesniegums_Lieldienu_pabalsts_bērni_invalīdi

Iesniegums_Ziemassvētku_pabalsts_bērni_ar_invaliditāti

Iesniegums_Ziemassvētku _pabalsts_ bāreņi_un_bez_vec_gād_palikuši_bērni

Iesniegums_pabalsts_Mātes dienā

Iesniegums_Ziemassvētku_pabalsts_maznodr/trūc_mājsaimn.

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)