1. Bērnu tiesību aizsardzības likums.

https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums

  1. Civillikums

https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums

  1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

  1. Par sociālo drošību

https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu

  1. Administratīvā procesa likums

Administratīvā procesa likums (likumi.lv)

  1. Iesniegumu likums

Iesniegumu likums (likumi.lv)