Personām ar I un II invaliditātes grupu, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam ir pieejams valsts apmaksāts asistenta pakalpojums pašvaldībā. Pakalpojums palīdz personām ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti veikt ārpus mājas aktivitātes, piemēram, nokļūt skolā, darbā, dienas centrā vai citur, kur nepieciešams saņemt dažādus pakalpojumus. Asistenta pakalpojums paredzēts, lai vecinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā ir tiesīgs saņemt:

   1. bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst kritērijiem invaliditātes noteikšanai (Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1209 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 2.pielikuma „Kritēriji invaliditātes noteikšanai un atzinuma izsniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību personām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai” 2.daļa);
   2. pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

   1. rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu (līdz 40 stundām nedēļā), kā arī asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu un citu nepieciešamo informāciju, un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
   2. VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam;
   3. institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums;
   4. darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
   5. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
   6. dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).