Naktspatversme nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis un personiskās higiēnas iespējas. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras nespēj sevi nodrošināt ar pajumti. Ja persona naktspatversmes saņemšanai ir vērsusies tieši pie naktspatversmes pakalpojuma sniedzēja, tad divu darbdienu laikā persona pieprasa naktspatversmi atbilstoši minētajiem nosacījumiem. Naktspatversmes saņemšanai ne retāk kā reizi kalendārajā gadā personai Sociālajā dienestā jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, tajā iekļaujot informāciju par profilaktiskās pārbaudes saslimšanai ar tuberkulozi rezultātiem. Naktspatversmes piešķiršanas gadījumā personai izsniedz nosūtījumu. Tiesības saņemt naktspatversmes pakalpojumu, neveicot līdzdalības maksājumu, ir 90 dienas gadā laika periodā no 1. decembra līdz 30. martam (ieskaitot). Sākot ar 91. saņemšanas dienu, persona maksā līdzdalības maksu par vienu nakti sekojošā apmērā:
      1. 2% no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personai ir regulāri ienākumi;
      2. 1,00 eiro, ja personai nav regulāru ienākumu.
Naktspatversmes pakalpojumu var pārtraukt/izbeigt gadījumā, ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem, kas ietekmē tiesības saņemt pakalpojumu. Personai, kuras pēdējā deklarētā/reģistrētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, naktspatversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par 5 dienām 6 mēnešu periodā. Ja personai nepieciešams sociālais pakalpojums naktspatversmē, tā var vērsties arī tieši pie pakalpojuma sniedzēja Fabrikas ielā 2A, Ventspilī, naktspatversmes darba laikā. Biedrība ,,Latvijas Samariešu apvienība” pakalpojumu nodrošina sekojošā laikā:
    • vasaras periodā – no plkst.20.00 līdz plkst. 7.00
    • ziemas periodā – no plkst.18.00 līdz plkst. 8.00
Iestājoties īpaši aukstam laikam, naktspatversmē var uzturēties visu diennakti. Jūnija, jūlija un augusta mēnešos Ventspils naktspatversme ir slēgta.