NOLIKUMS
Ventspilī
2023.gada 27.jūlijā Nr.6
(protokols Nr.11; 11.§

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes
„Ventspils Sociālais dienests” nolikums

Izdots saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktu,
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 28.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) kompetenci, struktūru, darba organizāciju un tās
darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu.
2. Sociālais dienests ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes (turpmāk – Dome)
izveidota un tās padotībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde. Pakļautību pār Sociālā
dienesta darbību īsteno Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.
3. Sociālais dienests nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un
administrēšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
administratīvajā teritorijā, kā arī īsteno Pašvaldības deleģētās valsts vai pašvaldības
funkcijas sociālās aizsardzības jomā.
4. Sociālais dienests savā darbībā ievēro sociālo jomu regulējošos normatīvos aktus, šo
nolikumu, Pašvaldības nolikumu, citus normatīvos aktus, kā arī Domes lēmumus un
Pašvaldības izpilddirektora rīkojumus.
5. Sociālais dienests savas funkcijas un uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām
Pašvaldības iestādēm, pārvaldes vienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām
organizācijām un privātpersonām.
6. Sociālajam dienestam ir norēķinu konti kredītiestādēs, tam ir zīmogs ar Latvijas Republikas
valsts mazā ģerboņa attēlu un Sociālā dienesta nosaukuma uzrakstu valsts valodā:
“VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „VENTSPILS
SOCIĀLAIS DIENESTS””.
7. Sociālā dienesta juridiskā adrese ir Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601.
8. Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas vietas ir: Raiņa
iela 10, Ventspilī, LV – 3601, Talsu iela 39, Ventspilī, LV-3602 un Pērkoņu iela 21,
Ventspilī, LV – 3601.
II. Sociālā dienesta kompetence
9. Sociālā dienesta uzdevums ir, ievērojot sociālā darba ētikas principus, atbalstīt personas,
ģimenes un personu grupas savu sociālo problēmu risināšanā, attīstot pašas personas
(ģimenes) resursus, iesaistot atbalsta sistēmas un veicinot personu sociālo funkcionēšanu,
sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām personām un ģimenēm, kā arī
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un
veicinātu personu līdzdalību savas sociālās situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu
sociālo darbu ar pilngadīgām personām un ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt
un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darba speciālista
veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
10. Sociālajam dienestam ir šādi pienākumi un tiesības:
10.1. veikt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma
personām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams, ar mērķi palīdzēt
personai, ģimenei vai personu grupai (turpmāk – klients) noteikt, atrisināt vai
mazināt sociālās problēmas, attīstot pašu klientu resursus un iesaistot atbalsta
sistēmas;
10.2. pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu klienta individuālo vajadzību un resursu
novērtējumu, sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt tos;
10.3. sniegt klientam sociālo palīdzību, pamatojoties uz viņu personisko un materiālo
resursu – ienākumu un īpašumu – novērtējumu, izņemot, ja normatīvie akti nenosaka
citādi, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību;
10.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt, saņemt un apstrādāt ziņas no valsts un
pašvaldību institūcijām par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības
pieprasītājiem, ja šīs ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par sociālā
pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu;
10.5. pieņemt lēmumus par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus, izdot administratīvos
aktus;
10.6. informēt klientu, kurš pieprasījis sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par
pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslu un
lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņu un kārtību;
10.7. uzturēt datu bāzi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņēmējiem, kā arī
ievadīt datu bāzē informāciju par klientam sniegto sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības veidu un apmēru;
10.8. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kā arī to
saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
10.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aizstāvēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju
grupu intereses;
10.10. pārstāvēt Sociālā dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kas ir
Sociālā dienesta kompetencē;
10.11. sadarboties ar valsts institūcijām un Pašvaldības iestādēm sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības jautājumu risināšanā;
10.12. sadarboties ar komersantiem, nevalstiskām, sabiedriskām un reliģiskām
organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības sniegšanā un iedzīvotāju sociālo vajadzību risināšanā;
10.13. administrēt Pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sniegšanai;
10.14. slēgt līgumus ar juridiskām vai fiziskām personām Sociālā dienesta darbības
nodrošināšanai, tajā skaitā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai ar citām
pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu, iedalīto līdzekļu apjomā un
budžetā norādītajiem mērķiem;
10.15. izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un sociālās palīdzības sistēmas
pilnveidošanai;
10.16. sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām sociālo jomu regulējošos
normatīvajos aktos, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas
pilnveidošanai un uzlabošanai;
10.17. organizēt sanāksmes Sociālā dienesta kompetencē esošajos jautājumos;
10.18. noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem
pasākumiem;
10.19. pārraudzīt Pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas bāriņtiesa” finansiālo darbību.
III. Sociālā dienesta struktūra un darba organizācija
11. Sociālo dienestu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
12. Sociālā dienesta darbu organizē un vada Sociālā dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā un
atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar Sociālā dienesta vadītāju slēdz Pašvaldības
izpilddirektors.
13. Sociālā dienesta vadītāja pienākumus tā prombūtnes laikā veic Sociālā dienesta vadītāja
vietnieks, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Sociālā dienesta vadītājs, saskaņojot ar
Pašvaldības izpilddirektoru.
14. Sociālajā dienestā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu nodrošina šādas
nodaļas:
14.1. Sociālo pakalpojumu nodaļa;
14.2. Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem;
14.3. Sociālās palīdzības nodaļa.
15. Sociālā dienesta pakļautībā ir struktūrvienība „Sociālās aprūpes nams „Selga”” (turpmāk
– SAN “Selga”) Pērkoņu ielā 21, Ventspilī, LV – 3601. SAN „Selga” vada direktors,
kuru ieceļ amatā Dome.
16. Sociālā dienesta darbinieku amata vienību un darbinieku individuālo mēnešalgu sarakstu
apstiprina Pašvaldības izpilddirektors.
17. Sociālā dienesta darbinieku pienākumus, atbildību un tiesības nosaka Sociālā dienesta
vadītājs.
18. Sociālā dienesta vadītājs savas kompetences ietvaros:
18.1. vada, plāno, organizē un kontrolē Sociālā dienesta darbu, funkciju un uzdevumu izpildi,
nodrošina tā darbības tiesiskumu;
18.2. ir atbildīgs par Sociālā dienesta finanšu, personāla, materiāli tehniskās bāzes un citu
resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu;
18.3. ir tiesīgs pārstāvēt Sociālo dienestu bez īpaša pilnvarojuma tiesā un citās institūcijās;
18.4. savu pilnvaru ietvaros lemj par finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu;
18.5. pieņem darbā un atbrīvo no darba Sociālā dienesta darbiniekus, slēdz darba līgumus,
apstiprina darbinieku amata aprakstus un pienākumu sadali;
18.5. pieņem lēmumus, izdod administratīvos aktus, rīkojumus un Sociālā dienesta iekšējos
normatīvos aktus;
18.6. ir tiesīgs ar rīkojumu izveidot komisijas un darba grupas, nepieciešamības gadījumā
pieaicinot speciālistus;
18.7. izskata iesniegumus un sūdzības, sniedz skaidrojumus, kā arī veic sūdzību izraisījušo
apstākļu novēršanu, ja tie attiecas uz Sociālā dienesta kompetencē esošiem jautājumiem;
18.8. veic darījumus un patstāvīgi slēdz līgumus, t.sk. publisko tiesību līgumus, Sociālā
dienesta darbības nodrošināšanai atbilstoši pašvaldības iedalīto budžeta līdzekļu
apjomam un norādītajiem mērķiem, tajā skaitā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai
ar citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu. Gadījumos, kad līgumi netiek
slēgti publiskā iepirkuma ietvaros, līgumus ar vērtību virs 20 000 EUR bez PVN slēdz,
iepriekš saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektoru;
18.9. patstāvīgi slēdz līgumus par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu SAN „Selga” ar citām pašvaldībām to administratīvajā teritorijā
deklarētajiem iedzīvotājiem;
18.10. ir tiesīgs organizēt preses konferences, iedzīvotāju informēšanu un seminārus Sociālā
dienesta kompetencē esošajos jautājumos.
19. Sociālais dienests kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu atbilstoši Sociālā
dienesta apstiprinātajai lietu nomenklatūrai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un
Pašvaldības noteiktajai kārtībai.
IV. Sociālā dienesta darbības finansējums
20. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts budžeta
līdzekļiem un projektos piesaistītiem publisko fondu līdzekļiem.
21. Sociālajam dienestam ir tiesības iegūt līdzekļus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
Domes noteiktajā kārtībā saņemtajiem personu ziedojumiem, dāvinājumiem, kā arī
jebkuriem citiem normatīvajos aktos atļautajiem finanšu līdzekļiem.
22. Līdzekļu izlietojums tiek veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem Domes noteiktajā
kārtībā.
23. Sociālā dienesta finanšu un uzskaites kārtību, pārskatu sniegšanas kārtību nosaka Domes
lēmumi, Pašvaldības izpilddirektora rīkojumi un citi normatīvie akti.
24. Par Sociālā dienesta saimnieciski finansiālo darbību atbild Sociālā dienesta vadītājs.
Sociālā dienesta grāmatvedību kārto Pašvaldības iestādes “Ventspils domes
administrācija” Centralizētā grāmatvedība, kas veic Sociālā dienesta finanšu līdzekļu
uzskaiti un atskaiti par to izlietojumu.
V. Sociālā dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms
25. Sociālā dienesta darbības lietderību un tiesiskumu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs,
kurš ir atbildīgs par Sociālā dienesta iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.
26. Sociālā dienesta darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu var
apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu par faktisko rīcību
un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
27. Sociālā dienesta vadītāja faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu var
apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram.
VI. Noslēguma jautājums
28. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 2014. gada 18. jūlija lēmumu Nr.79
“Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests”
nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu”.
Domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Ventspils Sociālais dienests” vadītāja U.Lapskalna