DZĪVOKĻA PABALSTS BĒRNAM BĀRENIM UN BĒRNAM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS

Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek sniegts atbalsts īres maksas un komunālo pakalpojumu izdevumiem.

Tiesības saņemt pabalstu ir pilngadīgiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja Ventspils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kuri līdz likumā noteiktās dzīvesvietas piešķiršanai īrē mājokli, kā arī pilngadīgiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem piešķirta pašvaldības dzīvojamā telpa.

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, Ventspils Sociālajā dienestā:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāuzraksta iesniegums;
 • jāiesniedz maksājumu apliecinoši dokumenti un līgums par dzīvojamās telpas lietošanu.

Pabalsts tiek izmaksāts šādā apmērā:

 • izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) 5% apmērā no maksājuma summas mēnesī, bet ne vairāk kā 0.17 euro mēnesī par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;
 • izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:
  • siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.07 m3 mēnesī vienai personai;
  • siltumenerģija apkures nodrošināšanai 5% apmērā no rēķina kopējās summas mēnesī, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;
  • ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.2 m3 mēnesī vienai personai;
  • kurināmā iegādei – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 7.50 euro kalendāra gadā vienai mājsaimniecībai;
 • asenizācijas pakalpojumiem – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 2.25 m3 kalendāra gadā vienai mājsaimniecībai;
 • sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.88 euro kalendārajā gadā vienai personai;
 • elektroenerģijai, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 6.25 kWh mēnesī vienai mājsaimniecībai;
 • gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 0.13 m3 mēnesī vienai personai;
 • mājoklī ar gāzes balonu – 5% apmērā no rēķina kopējās summas, bet ne vairāk kā 1.5 m3 kalendāra gadā vienai personai.

Pakalpojumu var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Ventspils Sociālajam dienestam.

IKMĒNEŠA PABALSTS PILNGADĪBU SASNIEGUŠIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS
  PALIKUŠIEM BĒRNIEM, KURI TURPINA MĀCĪBAS VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS VAI PROFESIONĀLĀS
  IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ, KOLEDŽĀ VAI AUGSTSKOLĀ

Pabalsta mērķis: sniegt materiālu atbalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā.

Pabalstu var pieprasīt bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērniem, kuri turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Lai saņemtu pabalstu, bez vecāku gādības palikušajam bērnam Sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums un jāuzrāda apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.

Ikmēneša pabalstu piešķir viena  valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā – EUR 109.00.

Pabalsts tiek piešķirts par pirmo mācību pusgadu, pēc tam atkārtoti – par otro pusgadu, ja saņemtā izziņa no izglītības iestādes apliecina, ka mācību programma tiek apgūta sekmīgi.

Ja Sociālais dienests no izglītības iestādes saņem izziņu par to, ka izglītības programma netiek sekmīgi apgūta, pabalsta izmaksa tiek pārtraukta.

MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA PIEŠĶIRŠANA

Mājsaimniecība Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā atzīstama par maznodrošinātu, ja tās kopējie materiālie resursi un materiālā stāvokļa līmenis nepārsniedz normatīvajos aktos mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu noteikto, un ienākumu slieksnis nepārsniedz 370 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 259 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs) vēršas pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 •  iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības  par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus  
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 

PABALSTS APRŪPEI MĀJĀS

Pabalsts paredzēts, lai materiāli atbalstītu tos pensionārus un invalīdus, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpēt, un tādēļ nepieciešama aprūpe mājās.

Pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši vientuļi pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 354,00 mēnesī
 • kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpē
 • kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (bērnu, mazbērnu), izņemot gadījumus, ja:
   • likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo
   • likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai pilna laika klātienes studējošie augstskolā

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums un  ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās.

Ikmēneša pabalsta apmērs ir sekojošs:

 • EUR 60.00- ja persona nevar sevi aprūpēt
 • EUR 42.00 – ja persona sevi daļēji aprūpē

 

PABALSTS ATSEVIŠĶU SITUĀCIJU RISINĀŠANAI

Pabalsts tiek piešķirts atsevišķu situāciju risināšanai – pārtikas iegādei un pamatvajadzību apmierināšanai –, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, vai bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt:

 • trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ar bērnu (-iem) – vienu reizi gadā decembrī – 30,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;
 • trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, – divas reizes gadā:
    • gada pirmajā pusē – maijā – 15,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu;
    • gada otrajā pusē – decembrī – 30,00 euro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu.
 • nestrādājošām politiski represētām personām – vienu reizi gadā – novembrī – 43,00 euro apmērā;
 • nepilngadīgiem bērniem ar invaliditāti – divas reizes gadā:
    • gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 euro;
    • gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 euro.
 • pensionāriem un personām ar invaliditāti un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā:
    • gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 euro apmērā;
   • iesniegums
    • gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 euro apmērā

Krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām papildus minētajiem gadījumiem, ir tiesības saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai, ja tas nepieciešams mājsaimniecības sociālo vajadzību apmierināšanai.

Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā EUR 45.00 vienai mājsaimniecībai.

Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz EUR 75.00, tad pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

PABALSTI AUDŽUĢIMENEI

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai.

Pabalsti paredzēti, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai – uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei un audžuģimenei par pienākumu pildīšanu.

Pabalsti audžuģimenei:

 • ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai – EUR 220.00 apmērā (ja bērna vecums ir 0-6 gadi); EUR 258.00 apmērā (ja bērna vecums ir 7-18 gadi);
 • pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – EUR 107.00 apmērā vienu reizi 12 mēnešu periodā, kura izmaksas kārtība var tikt noteikta atbilstoši bērna vajadzībām, pabalsta vietā izsniedzot apģērbu, apavus vai citas bērnam nepieciešamas lietas;
 • ikmēneša atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu – par pirmo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē – 215,00 euro; par katru nākamo bērnu, kurš ievietots audžuģimenē – 107,50 euro.

Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Pabalstu var saņemt tik ilgi, kamēr bērns uzturas audžuģimenē.

Lai saņemtu pabalstu, audžuģimenei Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, un jānoslēdz līgums ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

PABALSTS BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI MEDIKAMENTU, MEDICĪNAS IERĪČU IEGĀDEI UN 
  IZDEVUMU PAR REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMIEM DAĻĒJAI SEGŠANAI

Pabalsts paredzēts, lai daļēji segtu izdevumus bērna ar invaliditāti vajadzībām – medikamentu iegādei, izdevumiem par rehabilitācijas pakalpojumiem.

Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemts bērniem ar invaliditāti no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna ar invaliditāti vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču vai arī saņemtā rehabilitācijas pakalpojuma nosaukums kā arī jāiesniedz ārsta speciālista atzinums par nepieciešamību pēc rehabilitācijas pakalpojumiem.

Pabalsta apmērs ir EUR 36,00

 

PABALSTS DAĻĒJAI IZDEVUMU SEGŠANAI BRAUKŠANAI PILSĒTAS MARŠRUTU AUTOBUSOS

Pabalsts paredzēts, lai daļēji segtu izdevumus mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikuša bērna aizbildnis, vai arī bārenis pats, ja sasniedzis 18 gadu vecumu, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērni vai to vecāki.

Daudzbērnu ģimenēm ir tiesības saņemt pabalstu līdz bērnu (arī aizbildnībā vai audžuģimenē esošie bērni) 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes students augstskolā.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāuzraksta iesniegums.

Pabalsta apmērs ir sekojošs:

 • nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem personām ar 3. grupas invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz EUR  354,00 – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;
 • darbspējas vecumā esošām nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;
 • nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem personām ar 3. grupas invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz EUR 354,00 un kuri vecāki par 80 gadiem – 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem –90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;
 • daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem – 50% apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;
 • daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērni – 90% apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegtā rēķina, kas papildināts ar to personu sarakstu, kuras iegādājušās mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, izmantojot piešķirto atlaidi

GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA PABALSTS (GMI)

Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu naudas izteiksmē mājsaimniecībai minimālo ikdienas izdevumu apmaksai.

Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir EUR 109.00 pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, un EUR 76.00 pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmējam ir pienākums:

 • aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
 • sniegt ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;
 • aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
 • izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
 • saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 • atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar klientu.

Pabalstu var pieprasīt, Sociālajā dienestā  iesniedzot  iesniegumu.

PABALSTS MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI

Pabalstu var saņemt vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kā arī trūcīgi un maznodrošināti bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri sekmīgi studē augstskolā.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai izglītojamajam pašam (no 18 gadu vecuma) Sociālajā dienestā jāuzrāda jāiesniedz iesniegums.

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei piešķir šādā apmērā:

 • bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – EUR 30,00 apmērā par katru bērnu (pabalsts var tikt piešķirts iepirkumu kartes veidā).
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, un kuri sekmīgi studē augstskolā – EUR 121,00 apmērā katram,
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošā skolā – EUR 43,00 apmērā par katru bērnu;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu – EUR 43,00 apmērā
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās profesionālās izglītības iestādē – EUR 62,00 apmērā par katru bērnu.

Vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie pabalstu var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka izglītojamais, sākoties mācību gadam, nestrādā.

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri sekmīgi studē augstskolā, pabalstu var saņemt ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

PABALSTS MĀCĪBU MAKSAS SEGŠANAI VENTSPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ

Pabalsts  paredzēts, lai segtu izdevumus par mācību maksu bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās Ventspils Mūzikas vidusskolas 1. – 9.klasē.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no skolēna vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums.

Maksa par mācībām tiek segta 100% apmērā no Ventspils Mūzikas vidusskolas noteiktās mācību maksas vienam audzēknim.

Pabalsts tiek piešķirts tikai par to periodu, kad ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

PABALSTS NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM PIEGULOŠĀS PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠĀS TERITORIJAS KOPŠANAI

Pabalsts paredzēts, lai materiāli atbalstītu tos vientuļos  pensionārus un vientuļās personas ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, un tādēļ nepieciešama palīdzība.

Pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši vientuļi pensionāri un vientuļas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 400,00 mēnesī;
 • neviens no ģimenes locekļiem veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo teritoriju;
 • ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta un tā pastāvīgi dzīvo nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana;
 • nevienam no ģimenes locekļiem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku (bērnu, mazbērnu), izņemot gadījumus, ja:
 • Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;
 • Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums, kā arī jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, ka persona veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju.

Personas, kuras pārvietošanās grūtību dēļ nevar ierasties Sociālajā dienestā, pabalsta nepieciešamību var pieteikt, zvanot pa tālruni. Šādos gadījumos Sociālā dienesta darbinieki apmeklē pabalsta pieprasītāju viņa dzīvesvietā, lai izvērtētu atbilstību pabalsta saņemšanai.

Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu.

PABALSTS PACIENTU IEMAKSU DAĻĒJAI KOMPENSĒŠANAI

Pabalsts paredzēts, lai daļēji kompensētu izdevumus ārstniecības iestādēs un privātpraksēs Ventspils valstspilsētā, kurām ir noslēgts līgums ar Veselības ministrijas padotības iestādi “Nacionālais veselības dienests”.

Pabalstu var saņemt:

 • mājsaimniecības, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • mājsaimniecības, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 340,00 mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāuzraksta iesniegums. 

Maksa par pacienta iemaksām tiek kompensēta sekojošā apmērā:

 • par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu –EUR 4,00.
 • par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu – EUR 0,71;
 • par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu – EUR 1,71;

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ārstniecības iestādē jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt pabalstu 

PABALSTS PENSIONĀRIEM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI MEDIKAMENTU UN MEDICĪNAS IERĪČU IEGĀDEI

Pabalsts paredzēts, lai daļēji segtu izdevumus nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem personām ar invaliditāti par medikamentu un medicīnas ierīču iegādi.

Pabalstu var pieprasīt jebkurš Ventspils valstpilsētā deklarēts nestrādājošs pensionārs un nestrādājoša persona ar invaliditāti, kura pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz EUR 400,00 (neskaitot piemaksu pie pensijas un pirms nodokļu nomaksas).

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā iesniegums, jāiesniedz izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu vai medicīnas ierīču nosaukums.

Lai saņemtu pabalstu daļējai izdevumu kompensēšanai par inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču iegādi, Sociālajā dienestā papildus vēl jāiesniedz speciālista atzinums par nepieciešamību lietot stomas aprūpes preces vai inkontinences līdzekļus.

Pabalsta apmērs ir EUR 36,00 vienu reizi gadā.

PABALSTS SKOLĒNU BRĪVPUSDIENĀM

Pabalsts paredzēts, lai segtu izdevumus par pusdienām skolā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošās skolās Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

Pabalstu var pieprasīt jebkurš no skolēna vecākiem vai aizbildnis

Lai saņemtu pabalstu, vienam no skolēna vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums.

Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam.

PABALSTS TALANTĪGO TRŪCĪGO UN MAZNODROŠINĀTO JAUNIEŠU IZGLĪTĪBAI

Jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri turpina mācīties profesionālās vidējās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē divas reizes gadā – pēc katra semestra vai sesijas – var saņemt pašvaldības pabalstu.

Lai saņemtu pabalstu, jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

 • jaunieša pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā;
 • jaunietis ir vecumā no 15 – 25 gadiem;
 • jaunietis mācās profesionālās vidējās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē pilna laika studijās;
 • jaunieša vidējā aritmētiskā atzīme semestrī vai vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Pieprasot pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums, jāuzrāda pase un jāiesniedz izziņa no mācību iestādes par sesijas vai semestra rezultātiem

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja sekmēm, kā arī no tā, vai mācību iestāde atrodas Ventspils pilsētā vai ārpus Ventspils pilsētas, vai students mācās profesionālā vidējā izglītības iestādē vai augstskolā. Aprēķinot pabalstu, tiek ņemts vērā arī fakts, vai pabalsta pieprasītājam vai tā ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss

PABALSTS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU ABSOLVENTIEM

Pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir skolēns, kurš absolvē vispārizglītojošo skolu 9.vai 12.klasi.

Pabalstu var pieprasīt jebkurš no bērna vecākiem vai aizbildnis, vai arī skolēns pats, ja sasniedzis 18 gadu vecumu.

Vienreizēju pabalstu var saņemt šādā apmērā:

 • bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – EUR 43,00 apmērā.
 • bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – EUR 36,00 apmērā;

Tiesības uz pabalstu ir vispārizglītojošo skolu absolventiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka absolvents nestrādā.

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pabalstu var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka absolvents nestrādā.

Ja izglītības iestāde, ko skolēns absolvē, nav Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestāde, tad Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka absolvents ir vispārizglītojošās skolas 9. vai 12. klases skolēns.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāuzraksta iesniegums.

PABALSTS ZOBU ĀRSTĒŠANAI UN ZOBU PROTEZĒŠANAI

Pabalsta mērķis: sniegt materiālu atbalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un politiski represētām personām izdevumu segšanai par zobu labošanu un zobu protezēšanu.

Pabalstu var pieprasīt pensionāri un personas ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki un politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāuzraksta iesniegums, kā arī jāiesniedz pašreizējā gadā izsniegts izdevumus apliecinošs dokuments par zobu ārstēšanu  un/vai zobu protezēšanu.

Pabalstu piešķir 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti palīdzības pieprasītāja iesniegtajā maksājumu apliecinošā dokumentā, bet ne vairāk kā EUR 55,00 gadā.

Pabalstu var saņemt vienu reizi gadā.

PABALSTS ZUPAS VIRTUVES IZMANTOŠANAI

Pabalsts zupas virtuves izmantošanai paredzēts kā atbalsts krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kurām dažādu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt pietiekamu uzturu.

Tiesības saņemt pabalstu zupas virtuves izmantošanai, daļēji izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, ir sekojošām iedzīvotāju grupām:

 • personām bez noteiktas dzīvesvietas;
 • personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietām;
 • personām (ģimenēm), kuras nonākušas krīzes situācijā;
 • personām ar invaliditāti.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam jāvēršas Sociālajā dienestā un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāuzraksta iesniegums.

Pabalstu izsniedz, piešķirot noteikta parauga talonus, kas paredzēti zupas virtuves pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma sniegšanas vietā.

TRŪCĪGAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA PIEŠĶIRŠANA

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Pabalstu var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Ventspils pilsētas Sociālajam dienestam.

   
VIENREIZĒJS PABALSTS PILNGADĪBU SASNIEGUŠIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU
  GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM PATSTĀVĪGAS DZĪVES UZSĀKŠANAI

Pabalsts ir viena no valsts noteiktajām sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušiem bērniem, un tas paredzēts, lai pilngadību sasniegušie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi, varētu iegādāties sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu.

Pabalsts sedz pusi no summas, kas nepieciešama, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem sastāv no 2 daļām:

 • no vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – EUR 820,05 apmērā vai arī līdzvērtīgas summas apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
 • no vienreizēja pabalsta naudas līdzekļu veidā patstāvīgas dzīves uzsākšanai EUR 218,00; personām ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 327,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu, pilngadību sasniegušajam bez vecāku gādības palikušajam bērnam Sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pabalsts tiek pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu, vai arī to var saņemt Sociālā dienesta kasēs.