Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieejams pilngadīgām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Pakalpojums tiek sniegts institūcijā, kura nodrošina nepieciešamā līmeņa diennakts sociālo aprūpi un nepieciešamības gadījumā arī sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi minimālā apjomā līdz pakalpojuma saņemšanai pilngadīgo aprūpes institūcijā vai citam personas vajadzībām atbilstošākam risinājumam.

Saņemt īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var persona:

1. kurai noteikta invaliditāte;

2. kurai pakalpojums ir nepieciešams atveseļošanās periodā veselības stāvokļa dēļ, saskaņā ar izsniegto ārstniecības personas atzinumu.

Savukārt īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepiešķir:

1. personām ar traheostomām;

2. personām, kurām nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas;

3. personām ar akūtu psihisko stāvokli, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;

4. personām ar akūtām infekcijas slimībām, tai skaitā ar veselības aprūpi saistītām infekcijas slimībām, kā arī personām, kas pārvestas no stacionāras ārstniecības iestādes ar nepabeigtu antimikrobiālās terapijas kursu;

5. personām ar išēmisko insultu, ja tās ir uzturējušās stacionārā mazāk par 10 dienām;

6. personām alkohola un narkotisko vielu apreibuma stāvoklī;

7. personām, kuras saņem grupu mājas (dzīvokļa) vai pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.

Pakalpojums tiek piešķir uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros paredzēta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība. Pašvaldība nelīdzfinansē samaksu par pakalpojumu personām, kuras ir noslēgušas uztura līgumu, kas paredz saņemt tādus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ko nodrošina pakalpojums. Gadījumos, ja personas ienākumi nesedz pilnu pakalpojuma maksu, starpību starp personas ienākumiem un pilnu pakalpojuma maksu maksā uztura devējs.
Samaksu par pakalpojumu klienta vietā var veikt jebkura persona, ja tā vērsusies Sociālajā dienestā ar attiecīgu iesniegumu.
Pakalpojumu var pārtraukt, ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem, kas ietekmē tiesības saņemt pakalpojumu.