1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.
https://likumi.lv/ta/id/202912-kartiba-kada-nepieciesamo-palidzibu-sniedz-bernam-kurs-cietis-no-prettiesiskam-darbibam

2. Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790
“Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”
https://likumi.lv/ta/id/271251-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-sniegsanas-kartiba-no-vardarbibas-cietusam-un-vardarbibu-veikusam-pilngadigam-personam

3. Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354  “Audžuģimenes noteikumi”.
https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi

4. Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp…

5. Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumi Nr. 142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”.
https://likumi.lv/ta/id/265120-noteikumi-par-arpusgimenes-aprupes-pakalpojumu-samaksas-kartibu-un-apmeru

6. Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīlī noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”
https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu

7. Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem

8. Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumi Nr. 509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”
https://likumi.lv/ta/id/316718-kartiba-kada-no-apreibinosam-vielam-un-procesiem-atkarigas-personas-sanem-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus

9. Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”
https://likumi.lv/ta/id/311143-noteikumi-par-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-sanemsanu-no-valsts-budzeta-lidzekliem-socialas-rehabilitacijas-institucija

10. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”
https://likumi.lv/ta/id/253781-kartiba-kada-pieskir-un-finanse-asistenta-pakalpojumu-pasvaldiba-augstskola-un-koledza

11. Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta (likumi.lv)

12.MK noteikumi Nr.316 Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti (likumi.lv)

12. Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”
Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (likumi.lv)

13. Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr. 727 “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā”
Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi (likumi.lv)