NOLIKUMS
2022.gada 17.novembrī Ventspilī Nr.8
(protokols Nr.20; 22.§)

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Ventspils pilsētas bāriņtiesa” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 28.pantu,
Ministra kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas bāriņtiesa”
(turpmāk – Bāriņtiesa) organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību,
kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem, Bāriņtiesas
finansējumu un kārtību, kādā sniedzami pārskati par Bāriņtiesas funkciju pildīšanu un līdzekļu
izmantošanu, kā arī tās darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu.
2. Bāriņtiesa ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes (turpmāk – Dome) izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kurai saskaņā ar likumu ir noteikta īpaša kompetence
īstenot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību Ventspils
valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.
3. Bāriņtiesas kompetence, funkcijas un uzdevumi ir noteikti Bāriņtiesu likumā un citos
bāriņtiesu darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.
4. Bāriņtiesas funkcionālo un institucionālo pārraudzību Bāriņtiesu likumā noteiktajās jomās un
apjomā, kā arī metodisko palīdzību nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
Bāriņtiesas darbu attiecībā uz apliecinājumu izdarīšanu un mantojuma lietu kārtošanu
metodiski vada Tieslietu ministrija.
5. Padotību pār Bāriņtiesu likumā noteiktajā apjomā ir tiesīga īstenot arī Dome.
6. Bāriņtiesai ir sava veidlapa ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un zīmogi. Bāriņtiesas
zīmogu lietošanu nosaka Bāriņtiesu likuma 6.pants.
7. Bāriņtiesas juridiskā adrese: Sarkanmuižas dambis 5, Ventspils, LV-3601, e-pasts:
[email protected].
II. Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra
8. Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs un četri Bāriņtiesas locekļi, kuriem jāatbilst
Bāriņtiesu likumā noteiktajām prasībām.
9. Lēmumu par Bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu vai atbrīvošanu no amata pieņem Dome.
10. Darba tiesiskās attiecības ar bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļiem nodibina vai
izbeidz Pašvaldības izpilddirektors. Darba tiesisko attiecību ietvaros Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un Bāriņtiesas locekļi atrodas Pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.
Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs lemt par
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai Bāriņtiesas locekļa atstādināšanu no amata. Bāriņtiesas darba
2
nodrošināšanai darba tiesiskās attiecības ar citiem Bāriņtiesas darbiniekiem (turpmāk –
Bāriņtiesas darbinieki) nodibina vai izbeidz Bāriņtiesas priekšsēdētājs, saskaņā ar Pašvaldības
izpilddirektora apstiprinātu amata vienību sarakstu. Bāriņtiesas darbinieki atrodas Bāriņtiesas
priekšsēdētāja pakļautībā.
11. Bāriņtiesas priekšsēdētājs vada, organizē un kontrolē Bāriņtiesas darbu atbilstoši Bāriņtiesu
likumā noteiktajiem pienākumiem un uzdevumiem.
12. Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Bāriņtiesas
priekšsēdētāja norīkots Bāriņtiesas loceklis.
13. Bāriņtiesas lietvedību kārto Bāriņtiesas lietvedis sekretārs.
III. Apmeklētāju pieņemšana un kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var
iepazīties ar lietas materiāliem
14. Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 16.00 – 18.00, pēc
iepriekšēja pieraksta.
15. Bāriņtiesas locekļi pieņem apmeklētājus divas reizes nedēļā:
15.1. pirmdienās no 15.00 – 18:00;
15.2. trešdienās no plkst. 9.00 – 12.00, pēc iepriekšēja pieraksta.
16. Bērnus un aizgādnībā esošas personas pieņem jebkurā Bāriņtiesas darba laikā bez iepriekšēja
pieraksta.
17. Ar konkrētās lietas materiāliem administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties jebkurā
Bāriņtiesas darba laikā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja saņemts attiecīgs lietas
dalībnieka iesniegums.
18. Bāriņtiesai ir tiesības ievietot ar bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē informāciju, kuras
izpaušana var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas
psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Bāriņtiesas lietas dalībniekiem nav tiesību iepazīties ar
aploksnē ievietotu informāciju.
19. Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē.
Dienā, kad lietu izskata Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var nenodrošināt.
IV. Bāriņtiesas finansējums un kārtība, kādā sniedzami pārskati par Bāriņtiesas
funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu
20. Bāriņtiesas darbība un materiāltehniskais nodrošinājums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
21. Kārtību, kādā sniedzami pārskati par Bāriņtiesas funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu,
nosaka Bāriņtiesu likums, Domes lēmumi, Pašvaldības rīkojumi un citi normatīvie akti.
22. Par Bāriņtiesas saimnieciski finansiālo darbību atbild Bāriņtiesas priekšsēdētājs.
23. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai piešķirto finanšu līdzekļu uzskaiti un grāmatvedības
kārtošanu nodrošina Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Centralizētā
grāmatvedība.
V. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms
24. Bāriņtiesas darbības lietderību un tiesiskumu nodrošina Bāriņtiesas priekšsēdētājs, kurš ir
atbildīgs par Bāriņtiesas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.
25. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms – kārtība, kādā saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Bāriņtiesas lēmumus vai faktisko rīcību, ir
noteikta Bāriņtiesu likumā.

3
VI. Noslēguma jautājums
26. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 2007.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.154 “Par
Ventspils pilsētas bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu”.
Domes priekšsēdētājs

J.Vītoliņš
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Ventspils pilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētājs E.Alksnis