APSTIPRINĀTS

                                                                            ar Ventspils pilsētas domes

                                                                             2003 gada 10. novembrī

                   lēmumu  Nr. 203

                                                                                   (protokols Nr _______)

 

 

 

VENTSPILS PILSĒTAS  BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS

 

 1. Vispārējie noteikumi

 

 • Ventspils pilsētas bāriņtiesa (turpmāk tekstā „Bāriņtiesa”), ir Ventspils pilsētas domes (turpmāk tekstā “Dome”) izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, veicot Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā un citos normatīvos aktos paredzētās funkcijas.
 • Savā darbībā Bāriņtiesa pamatojas un ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un publisko tiesību principus Domes lēmumus un šo nolikumu.
 • Bāriņtiesas darbu aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos funkcionāli pārrauga Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
 • Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir Dome, kas arī pārrauga šo līdzekļu izlietojumu.
 • Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz Domei pārskatu par savu darbu. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Bāriņtiesas pārskatu par tās darbību.
 • Bāriņtiesai ir zīmogs ar Latvijas Republikas mazā valsts ģerboņa attēlu un Bāriņtiesas nosaukumu.
 • Bāriņtiesas adrese ir: Ventspilī, Raiņa ielā 10, LV-3601.

 

 

 1. Bāriņtiesas izveide un organizatoriskā struktūra

 

 • Bāriņtiesu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
 • Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs un Bāriņtiesas locekļi, kurus amatā ievēl Dome uz 5 gadiem.
 • Bāriņtiesas darbu vada Bāriņtiesas priekšsēdētājs, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem:

2.3.1. vada, organizē un kontrolē Bāriņtiesas darbu;

2.3.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Bāriņtiesu, tai skaitā valsts, pašvaldību, tiesu, privātās un starptautiskās institūcijās;

2.3.3. pārvalda Bāriņtiesas finanšu un personāla resursus;

2.3.4. pieņem darbā un atlaiž no darba Bāriņtiesas darbiniekus;

2.3.5. nosaka Bāriņtiesas locekļu amata pienākumus;

2.3.6. organizē Bāriņtiesas locekļu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

2.3.7. piedalās lietu izskatīšanā Bāriņtiesu sēdēs;

2.3.8. organizē Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanu un Bāriņtiesā saņemto iesniegumu izskatīšanu;

2.3.9. nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par Bāriņtiesas darbu;

2.3.10. izdod rīkojumus, pilnvaras un citus iekšējos normatīvos aktus Bāriņtiesas uzdevumu izpildei;

2.3.11. nodrošina citu normatīvajos aktos Bāriņtiesai noteikto pilnvaru un uzdevumu īstenošanu.

 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots Bāriņtiesas loceklis.
 • Bāriņtiesas locekļiem un Bāriņtiesas darbiniekiem amata pienākumus nosaka Bāriņtiesas priekšsēdētājs, apstiprinot amata aprakstus.
 • Bāriņtiesas priekšsēdētājam un Bāriņtiesas locekļiem Dome izsniedz dienesta apliecības.
 • Bāriņtiesas lietvedību kārto un par to atbild Bāriņtiesas lietvedības pārzinis.
 • Bāriņtiesas organizatorisko struktūru, darbinieku amatu sarakstu pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja ieteikuma apstiprina Domes noteiktajā kārtībā.
 • Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.

2.10. Bāriņtiesas darbinieku darba apmaksai tiek piemērota Domes apstiprināta  vienota darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēma.

 

 

III. Apmeklētāju pieņemšana un iepazīšanās ar lietas materiāliem

 

 • Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus Bāriņtiesas telpās divas reizes nedēļā: pirmdienās no plkst. 00-18.00, piektdienās no plkst. 8.00-10.00, informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem ir izvietota Bāriņtiesas telpās.
 • Bāriņtiesas locekļi pieņem apmeklētājus Bāriņtiesas telpās divas reizes nedēļā: pirmdienās no 00 – 18:00, trešdienās no plkst. 9.00-12.00, informācija par apmeklētāju pieņemšanas laikiem ir izvietota Bāriņtiesas telpās.
 • Apmeklētāji mutiski vai telefoniski var saskaņot vizītes laiku un vienoties par pieņemšanu ārpus 3.1. un 3.2. punktos norādītajiem apmeklētāju pieņemšanas laikiem.
 • Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties:
  • konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks ar konkrētas lietas materiāliem, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums;
  • prokurors, Labklājības ministrijas norīkots ierēdnis (darbinieks) un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem.
 • Par laiku un kārtību, kādā pieprasītājs var iepazīties ar lietas materiāliem, Bāriņtiesa ar personu vienojas pieprasījuma saņemšanas dienā, nosakot konkrētu laiku, bet ne vēlāku par trim darbdienām pēc iesnieguma saņemšanas.
 • Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās Bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē.
 • Dienā, kad lieta tiek izskatīta Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.
 • Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju veikt izrakstus no lietas materiāliem vai ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos dokumentus, par to izdarot atzīmi uzziņas lapā.
 • Dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošana un izsniegšana notiek pēc administratīvā procesa dalībnieka mutiska vai rakstiska iesnieguma.

3.10. Bāriņtiesas lietvedībā esošajai informācijai ierobežotas pieejamības informācijas statuss var tikt noteikts Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

3.11. Administratīvā procesa dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Bāriņtiesas ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu.

3.12. Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījumam jābūt noformētam atbilstoši Informācijas atklātības likuma prasībām.

 

 

 1. Bāriņtiesas sēžu organizācija, lēmumu pieņemšanas un izsniegšanas kārtība

 

Bāriņtiesas sēžu organizācija, lēmumu pieņemšanas un izsniegšanas kārtība tiek organizēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 1. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšana

 

  5.1. Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties, tie ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, izņemot Bāriņtiesu likumā noteiktos lēmumus, kuri apstiprināmi tiesā.

  5.2. Bāriņtiesas lēmumus ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma izpildi.

 

 • Bāriņtiesas arhīva saglabāšana.

 

Bāriņtiesas dokumentu arhivēšana tiek veikta atbilstoši lietu nomenklatūrai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja

1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

Ventspils pilsētas bāriņtiesas

   priekšsēdētāja Z.Rudņicka