Sociālais darbs ir profesionāla, mērķtiecīga darbība, lai personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā palīdzētu atjaunot vai veicināt spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba uzdevums ir veicināt sociālās atstumtības riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Sociālā darba pakalpojumu ir tiesības saņemt ikvienam pilsētas iedzīvotājam, kuram savu sociālo vajadzību realizēšanai ir nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība.

Sociālās vajadzības – sociālo prasību kopums, kas nepieciešams indivīda, ģimenes, sociālās grupas, visas sabiedrības funkcionēšanas nodrošināšanai.

Sociālā darba pakalpojums tiek nodrošināts:

1.sociālā riska ģimenēm un personām no sociāli mazaizsargātām grupām;

2.ģimenēm, kuru bērni īslaicīgi ievietoti ārpusģimenes aprūpei – tiek nodrošināta nepieciešamā psihosociālā palīdzība bērna un vecāku atkalapvienošanai;

3.personām ar speciālām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļiem;

4.atkarīgām un līdzatkarīgām personām;

5.ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir ieslodzījuma vietā vai ir nosacīti notiesāts;

6.ikvienai personai un ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā, un kurai nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts problēmu risināšanā.

Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu Sociālajā dienestā, personai jāiesniedz iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.