Sociālā rehabilitācija tiek sniegta bērnam (personai līdz 18 gadu vecumam), kurš ir prettiesisku darbību upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Rehabilitācijas pakalpojums var tikt sniegts sekojošos veidos:
   1. konsultācijas  (ne vairāk par desmit 45 minūšu psihologa konsultācijas)
   2. sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Pakalpojumu var saņemt bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālais dienests piešķir, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
   1. bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi;
   2. psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu;
   3. izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).
Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis sadarbības līgumu.