“…Rūpēties par bērna tiesībām nozīmē rūpēties
par cilvēku visplašākajā nozīmē…”
Vaira Vīķe-Freiberga

Ventspils pilsētas bāriņtiesa ir Ventspils pilsētas pašvaldības 20.01.1997. izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ventspils pilsētas administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas galvenais uzdevums ir aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

SNIEGTIE PAKALPOJUMI

 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Domstarpību izšķiršana
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai
 • Bērna mantisko interešu aizsardzība
 • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
 • Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana
 • Adopcijas jautājumi
 • Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 • Bērna ārpusģimenes aprūpes jautājumi
 • Darbs ar  aizgādņiem
 • Darbs ar audžuģimenēm