Specializētā autotransporta pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir būtiski apgrūtināta vai neiespējama pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi, valsts vai pašvaldības institūciju, banku vai izglītojošiem pasākumiem.

Pakalpojums ietver:

    1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas, kā arī Saistošo noteikumu 46. punktā noteiktajām iestādēm un institūcijām, nepieciešamības gadījumā izmantojot mobilo pacēlāju;
    2. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no specializētā autotransporta;
    3. personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa nogādāšanu ar specializēto autotransportu uz iepriekš noteiktajām iestādēm un institūcijām.

Pakalpojums nenodrošina personu pārvadāšanu guļus stāvoklī.

Pakalpojums Sociālajā dienestā ir jāpiesaka vismaz 3 darbdienas pirms plānotā brauciena, ja brauciens ir Ventspils pilsētas vai Ventspils novada robežās, un vismaz 10 darbdienas iepriekš, ja brauciens ir ārpus Ventspils pilsētas vai Ventspils novada robežām.

Sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt uzrādīt:

    1. pamatojuma dokumentu, kas apliecina nepieciešamību personas nokļūšanai norādītajā vietā;
    2. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka personai funkcionālo traucējumu dēļ ir būtiski apgrūtināta vai neiespējama pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.

Ja personai / personu grupām pakalpojums kalendārā gada laikā ir nepieciešams regulāri, tad persona iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt vienu reizi uz visu pakalpojuma saņemšanas periodu, bet ne retāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.