NOLIKUMS
Ventspilī
2023.gada 27.jūlijā Nr.7
(protokols Nr.11; 12.§)
Ventspils sociālās aprūpes nama „Selga” nolikums
Izdots saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) struktūrvienības – Ventspils sociālās aprūpes nama
“Selga” (turpmāk – Aprūpes nams “Selga”), uzdevumus un pienākumus, struktūru, darba
organizāciju un tā darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu.
2. Aprūpes nams “Selga” ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
izveidota Sociālā dienesta struktūrvienība. Aprūpes nams “Selga” darbojas Sociālā
dienesta vadītāja pakļautībā un tai ir šādas struktūrvienības:
2.l. Senioru sociālas aprūpes centrs;
2.2. Bērnu sociālās aprūpes centrs.
3. Aprūpes namam “Selga” var būt sava simbolika. Aprūpes namam “Selga” ir zīmogs ar
Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un uzrakstu valsts valodā: „VENTSPILS
SOCIĀLAIS DIENESTS * VENTSPILS SOCIĀLĀS APRŪPES NAMS „SELGA””.
4. Aprūpes nama “Selga” adrese ir Pērkoņu iela 21, Ventspils, LV-3601, tās struktūrvienības –
Bērnu sociālās aprūpes centra adrese ir Skroderu iela 13/13A, Ventspils, LV-3601.
5. Aprūpes nams “Selga” savā darbībā ievēro normatīvos aktus, t.sk. sociālo jomu regulējošos
normatīvos aktus, Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikumu, šo nolikumu, kā arī
Domes pieņemtos lēmumus, Pašvaldības izpilddirektora rīkojumus un norādījumus,
Sociālā dienesta vadītāja lēmumus, rīkojumus un norādījumus.
6. Aprūpes nams “Selga” savas funkcijas un uzdevumus veic sadarbībā ar Pašvaldības
struktūrvienībām un pārvaldes vienībām, kā arī ar valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām.
II. Senioru sociālās aprūpes centra uzdevumi un pienākumi
7. Senioru sociālās aprūpes centra uzdevums ir nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (turpmāk – ilgstoša aprūpe) un īslaicīgas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (turpmāk – īslaicīga aprūpe) personām,
kurām nav medicīnisku kontrindikāciju atrasties vispārējā tipa sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā:
7.1. ilgstošu aprūpi – pensijas vecuma personām, personām ar funkciju traucējumiem un
personām ar invaliditāti, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
7.2. īslaicīgu aprūpi pensijas vecuma personām, personām ar funkciju traucējumiem un
personām ar invaliditāti, kā arī personām, kuras atbilstoši ārstniecības iestādes
novērtējumam veselības stāvokļa dēļ ir nonākušas krīzes situācijā.
8. Senioru sociālās aprūpes centram, savas kompetences ietvaros, ir pienākums nodrošināt
ilgstošā un īslaicīgā aprūpē esošas personas ar:
8.l. dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
8.2. gadalaikam piemērotu apģērbu, apaviem un personīgās higiēnas piederumiem;
8.3. ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli;
8.4. sociālās aprūpes pakalpojumiem, saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes plānu un
nodrošināt tā izpildes uzraudzību;
8.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas
plānu un nodrošināt tā izpildes uzraudzību;
8.6. neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, reģistrāciju pie ģimenes
ārsta un iespēju saņemt personas vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
8.7. tehniskiem palīglīdzekļiem atbilstoši katras personas individuālajām vajadzībām;
8.8. kultūras pasākumu pieejamību;
8.9. garīgo aprūpi, iespēju robežās respektējot personas konfesionālo piederību (pēc
personas velēšanās);
8.10. palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
8.11. nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm Latvijas Republikas
teritorijā atbilstoši ģimenes ārsta norīkojumam;
8.12. iespēju robežās — sociālo kontaktu uzturēšanu ar tuviniekiem, draugiem.
III. Bērnu sociālās aprūpes centra uzdevumi un pienākumi
9. Bērnu sociālās aprūpes centra uzdevumi ir:
9.1. nodrošināt bērnu, tajā skaitā bez vecāku gādības palikušo bērnu (turpmāk — bērns)
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju – bērniem no divu gadu vecuma līdz
astoņpadsmit gadu vecumam, vai līdz divdesmit četru gadu vecuma sasniegšanai,
ja bērns turpina mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās vidējās izglītības
iestādē – pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos;
9.2. pamatojoties uz Sociālā dienesta norīkojumu, nodrošināt izmitināšanu un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem
(turpmāk – ģimene);
9.3. nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus jauniešiem, kuriem pēc pilngadības
sasniegšanas izbeigta ārpusģimenes aprūpe;
9.4. sadarbībā ar Ventspils pilsētas bāriņtiesu:
9.4.1. veicināt bez vecāku gādības palikušo bērnu atgriešanos savās ģimenēs;
9.4.2. veicināt Bērnu sociālās aprūpes centrā dzīvojošo bērnu tiesības augt ģimeniskā
vidē (aizbildnība, adopcija, audžuģimene);
9.4.3. kārtot Bērnu sociālās aprūpes centrā esošajiem bērniem ar juridisko statusu
saistītos jautājumus (aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana, statusa
noformēšana vecāku nāves gadījumā, nodošana adopcijā);
9.4.4. nodrošināt bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību.
10. Bērnu sociālās aprūpes centram savas kompetences ietvaros ir pienākums bērnus
nodrošināt ar:
10.1. dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
10.2. gadalaikam piemērotu apģērbu, apaviem un personīgās higiēnas piederumiem:
10.3. ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli;
10.4. neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, reģistrāciju pie ģimenes
ārsta un bērnu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
10.5. iespēju iegūt izglītību izglītības iestādē, atbilstoši bērna vecumam, individuālajām
vajadzībām, spējām un interesēm, nodrošinot ar nepieciešamajiem mācību
līdzekļiem un piederumiem;
10.6. iespēju apmeklēt interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības;
10.7. iespēju apgūt pašaprūpes un patstāvīgai dzīvei nepieciešamās praktiskās iemaņas;
10.8. psihologa palīdzību;
10.9. nepieciešamiem apstākļiem vispusīgai attīstībai un integrācijai sabiedrībā;
10.10. iespēju apmeklēt kultūras un citus pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās
aktivitātēs ārpus Bērnu sociālās aprūpes centra;
10.11. saskarsmes iespējas ar vecākiem, tuviniekiem, atbalsta ģimenēm, viesģimenēm,
uzticamības personām, vienaudžiem, gan institūcijā, gan ārpus tās, ja tas ir bērna
interesēs.
IV. Aprūpes nama “Selga” darba organizācija
11. Aprūpes namu “Selga” izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
12. Aprūpes namu “Selga” vada direktors, kuru ieceļ amatā Dome.
13. Aprūpas nama “Selga” struktūrvienību darbu nodrošina:
13.1. Senioru sociālās aprūpes centram — Aprūpes nama “Selga” direktors;
13.2. Bērnu sociālās aprūpes centram — Bērnu sociālās aprūpes centra vadītājs.
14. Darba līgumu ar Aprūpes nama “Selga” direktoru slēdz Sociālā dienesta vadītājs un darba
līgumu ar Bērnu sociālās aprūpes centra vadītāju slēdz Aprūpes nama “Selga” direktors.
15. Aprūpes nama “Selga” direktoram ir šādi pienākumi un tiesības:
15.1. plānot, organizēt un vadīt Aprūpes nama “Selga” darbu saskaņā ar šo nolikumu,
normatīvo aktu prasībām, Domes lēmumiem un Pašvaldības izpilddirektora
rīkojumiem, Sociālā dienesta vadītāja lēmumiem, rīkojumiem un norādījumiem;
15.2. nodrošināt Aprūpes nama “Selga” finansiālo un materiālo līdzekļu racionālu
izmantošanu;
15.3. izstrādāt un apstiprināt Aprūpes nama “Selga” iekšējās kartības noteikumus;
15.4. nodrošināt Aprūpes nama “Selga” normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības, darba
aizsardzības, personas datu aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides
aizsardzības u.c. normatīvo aktu prasību ievērošanu;
15.5. nodrošināt Aprūpes nama “Selga” personāla vadību un pilnveidi. Pieņemt darbā un
izbeigt darba attiecības ar Aprūpes nama “Selga” darbiniekiem, slēgt darba
līgumus, nosakot darbinieku kompetenci, darba uzdevumus, pienākumus un
atbildību, uzraudzīt un nodrošināt noteikto pienākumu izpildi;
15.6. savas kompetences ietvaros izdot darbiniekiem un Aprūpes nama “Selga”
iemītniekiem saistošus rīkojumus un instrukcijas;
15.7. bez īpaša pilnvarojuma, savas kompetences ietvaros, pārstāvēt Aprūpes namu
“Selga”, kā arī pilnvarot Aprūpes nama “Selga” darbiniekus pārstāvēt Aprūpes
nama “Selga” intereses valsts, pašvaldību, tiesu un starptautiskās institūcijās;
15.8. patstāvīgi slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Aprūpes nama “Selga”
darbības nodrošināšanai, atbilstoši Aprūpes namam “Selga” piešķirtajiem
līdzekļiem Sociālā dienesta budžeta ietvaros. Līgumus, kuru vērtība ir vienāda vai
pārsniedz 8 000 EUR bez PVN, slēdz pēc to saskaņošanas ar Sociālā dienesta
vadītāju. Gadījumos, kad līgumi netiek slēgti publiskā iepirkuma ietvaros, līgumus
ar vērtību virs 20 000 EUR bez PVN slēdz, iepriekš saskaņojot ar Sociālā dienesta
vadītāju un Pašvaldības izpilddirektoru;
15.9. patstāvīgi slēgt līgumus ar personām, kuras Aprūpes namā “Selga” saņem sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vai ar personas likumīgiem
apgādniekiem un pilnvarotajām personām;
15.10. nodrošināt Aprūpes nama “Selga” dokumentu arhivēšanu atbilstoši Pašvaldības
noteiktajai kārībai un lietu nomenklatūrai;
15.11. veikt citus pienākumus, ko nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi, Pašvaldības
izpilddirektora vai Sociālā dienesta vadītāja rīkojumi.
16. Bērnu sociālās aprūpes centra vadītājam ir šādi pienākumi un tiesības:
16.1. plānot, organizēt un vadīt Bērnu sociālās aprūpes centra darbu saskaņā ar šo
nolikumu, Pašvaldības nolikumu, normatīvo aktu prasībām, Domes lēmumiem un
Pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem, Sociālā dienesta vadītāja lēmumiem,
rīkojumiem un norādījumiem;
16.2. nodrošināt Bērnu sociālās aprūpes centra finansiālo un materiālo līdzekļu racionālu
izmantošanu;
16.3. izstrādāt un apstiprināt Bērnu sociālās aprūpes centra iekšējās kartības noteikumus;
16.4. nodrošināt Bērnu sociālās aprūpes centra normatīvajos aktos noteikto
ugunsdrošības, darba aizsardzības, personas datu aizsardzības, veselības
aizsardzības, apkartējās vides aizsardzības u.c. normatīvo aktu prasību ievērošanu;
16.5. nodrošināt Bērnu sociālās aprūpes centra personāla vadību un pilnveidi. Pieņemt
darbā un izbeigt darba attiecības ar Bērnu sociālās aprūpes centra darbiniekiem,
slēgt darba līgumus, nosakot darbinieku kompetenci, darba uzdevumus,
pienākumus un atbildību, uzraudzīt un nodrošināt noteikto pienākumu izpildi;
16.6. savas kompetences ietvaros izdot darbiniekiem un Bērnu sociālās aprūpes centra
iemītniekiem saistošus rīkojumus un instrukcijas;
16.7. bez īpaša pilnvarojuma, savas kompetences ietvaros, ir tiesības pārstāvēt Bērnu
sociālās aprūpes centra un tā bērnu intereses valsts, pašvaldību, tiesu un
starptautiskās institūcijās, kā arī pilnvarot šo interešu pārstāvībai Bērnu sociālās
aprūpes centra darbiniekus;
16.8. patstāvīgi slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām Bērnu sociālās aprūpes
centra darbības nodrošināšanai atbilstoši Aprūpes namam “Selga” piešķirtajiem
līdzekļiem Sociālā dienesta budžeta ietvaros. Līgumus, kuru vērtība ir vienāda vai
pārsniedz 5 000 EUR bez PVN, slēdz pēc to saskaņošanas ar Sociālā dienesta
vadītāju. Gadījumos, kad līgumi netiek slēgti publiskā iepirkuma ietvaros, līgumus
ar vērtību virs 20 000 EUR bez PVN slēdz, iepriekš saskaņojot ar Sociālā dienesta
vadītāju un Pašvaldības izpilddirektoru;
16.9. patstāvīgi slēgt līgumus ar personām, kuras Bērnu sociālās aprūpes centrā saņem
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vai ar personas
likumīgiem apgādniekiem un pārstāvjiem;
16.10. nodrošināt Bērnu sociālās aprūpes centra dokumentu arhivēšanu atbilstoši Sociālā
dienesta un Pašvaldības noteiktajai kārībai un lietu nomenklatūrai;
16.11. veikt citus pienākumus, ko nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi, Pašvaldības
izpilddirektora vai Sociālā dienesta vadītāja rīkojumi.
17. Aprūpes nama “Selga” direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ar tā rīkojumu
nozīmēts darbinieks.
18. Bērnu sociālās aprūpes centra vadītāju darbā pieņem Aprūpes nama “Selga” direktors,
saskaņojot to ar Sociālā dienesta vadītāju un Pašvaldības izpilddirektoru.
19. Bērnu sociālās aprūpes centra vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ar tā
rīkojumu nozīmēts darbinieks vai Sociālā dienesta vadītāja norīkots darbinieks.
20. Aprūpes nama “Selga” un tā struktūrvienību darbinieku amata vienību un darbinieku
individuālo mēnešalgu sarakstu apstiprina Sociālā dienesta vadītājs un Pašvaldības
izpilddirektors.
V. Aprūpes nama “Selga” darbības finansējums
21. Aprūpes nams “Selga” tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas tiek iekļauti
Sociālā dienesta budžetā.
22. Aprūpes namam “Selga” ir tiesības iegūt līdzekļus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
Domes noteiktajā kārtībā saņemtajiem personu ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī
jebkuriem citiem normatīvajos aktos atļautajiem finanšu līdzekļiem.
23. Līdzekļu izlietojums tiek veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Domes noteiktajā
kartībā. Maksas pakalpojumos iegūtie ienākumi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajai
maksas pakalpojumu ieņēmumu – izdevumu tāmei.
24. Aprūpes nama “Selga” budžeta plānošanu nodrošina tā direktors, Bērnu sociālās aprūpes
centra budžeta plānošanu nodrošina tā vadītājs. Aprūpes nama “Selga” grāmatvedību
kārto Pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Centralizētā grāmatvedība.
25. Aprūpes nama “Selga” valdījumā esošie pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi ir
Pašvaldības īpašums. Par šiem līdzekļiem atbild Aprūpes nama “Selga” direktors un
Bērnu sociālās aprūpes centra vadītājs.
VI. Aprūpes nama “Selga” darbības
tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms
26. Aprūpes nama “Selga” direktors un Bērnu sociālās aprūpes centra vadītājs nodrošina šo
struktūrvienību darbības tiesiskumu un organizē iekšējās kontroles procesu realizāciju šo
struktūrvienību darbā.
27. Aprūpes nama “Selga” darbinieku faktisko rīcību vai izdotos administratīvos aktus var
apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aprūpes nama “Selga” direktoram. Bērnu
sociālās aprūpes centra darbinieku faktisko rīcību vai izdotos administratīvos aktus var
apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Bērnu sociālās aprūpes centra vadītājam.
Aprūpes nama “Selga” direktora un Bērnu sociālās aprūpes centra vadītāja izdotos
administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītajam,
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārībā.
VII. Noslēguma jautājums
28. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils pilsētas domes 2014. gada 18. jūlija lēmumu Nr.80
“Par Pansionāta un bērnu nama “Selga” nosaukuma maiņu un Ventspils Sociālās aprūpes
nama “Selga” nolikuma apstiprināšanu”.
Domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Ventspils Sociālais dienests” vadītāja U. Lapskalna
Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” direktore G. Mekša