Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpes organizēšanu mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

Esošā institucionālā aprūpe nevar nodrošināt uz personu vērstus pakalpojumus un nepieciešamo atbalstu, kas vajadzīgs pilnīgai integrācijai. Fiziskā nodalīšana no sabiedrības un ģimenēm būtiski ierobežo institūcijās dzīvojošo vai augušo personu spējas un gatavību dzīvei, kā arī iespējas pilnībā iesaistīties savas tuvākās kopienas un plašākas sabiedrības dzīvē.

Ventspils pilsētas bāriņtiesa aktīvi darbojas, lai ārpusģimenes aprūpē esošie bērni tiktu uzņemti audžuģimenēs, kā arī vispārējā tendence liecina, ka ārpusģimenē esošo bērnu skaits Latvijā samazinās.

Lai nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem iespēju augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un mājoklī, kas līdzinās ģimenes mājoklim, Ventspils pilsētas dome uzsāka projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” realizēšanu.  Uzsāktais  process norāda apņemšanos jau tuvākā laikā attīstīt alternatīvas institucionālai aprūpei, kas būtu saskaņā ar bērnu tiesību normām un bērnu vajadzībām. Šajā procesā ir jānodrošina, lai jaunajā aprūpes un atbalsta sistēmā tiktu respektētas katras personas un tās ģimenes tiesības, cieņa, vajadzības un vēlmes.

Par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietu tika  izraudzīta Ventspils vecpilsētā esošās ēkas Skroderu ielā 13 un 13A, kur tuvumā atrodas vispārējās izglītības un arī interešu izglītības iestādes, kultūras un sporta infrastruktūra.

Plānots, ka ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūrā būs vietas 12 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Pēc ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma īstenošanas Ventspilī paredzēts, ka bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem būs iespēja augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Ikdiena bērniem risināsies līdzīgi, kā tas noris ģimenē – tiks gatavots ēdiens, veikta dzīvokļa uzkopšana, gatavoti mājas darbi skolai, atbilstoši budžetam plānoti tēriņi, tāpat bērni dosies uz skolu un interešu pulciņiem. Ikdienā kopā ar bērniem būs auklītes un audzinātājas, kuras nodrošinās bērnu aprūpi, palīdzēs un atbalstīs bērnus, kā arī visos ar ikdienas dzīvi saistītos jautājumos iesaistīs bērnus, atkarībā pēc viņu spējām un vecumposma, palielinot atbildību par ikdienas dzīves organizēšanu ģimeniskā vidē, kā arī veicinot bērnu spējas un gatavību patstāvīgai dzīvei.