Izsludina iedzīvotāju balsošanu konkursā „Gada balva sociālajā darbā 2021”

Labklājības ministrija no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 28.janvārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursā „ Gada balva sociālajā darbā 2021”.

Konkursa mērķis ir pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību kā arī profesijas prestižu un labo praksi.

Konkursam izvirzīti sociālie darbinieki Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā.

Aicinām balsot par Ventspils izvirzītajiem kandidātiem:

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2021”

  • Aļesja Caune, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Sociālais dienests” vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem.

 

 

Pretendenta vārds un uzvārds AĻESJA CAUNE
Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā Ventspils valstspilsēta
Pretendenta darba vieta Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests”
Amata nosaukums Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību Sociālajā darbā
Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā 17 gadi

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2021.gadā:

Aļesja Caune nemitīgi pilnveido savas profesionālās prasmes, turpinot izglītoties dažādās apmācībās. Viņa ir lietišķa, pieklājīga un ētiska saskarsmē ar kolēģiem. Pauž vienādu attieksmi ik vienam cilvēkam, kurš nonācis Sociālajā dienestā. A.Caune sniedz būtisku metodisku atbalstu saviem kolēģiem, palīdzot risināt un rast profesionālu izeju vissarežģītākajos gadījumos.  Aļesjai piemīt analītisks prāts un vēlme kalpot cilvēkam. Aļesja ir lojāla savai darba vietai. Ar augstu atbildību pilda uzticētos uzdevumus. Ar iniciatīvu iesaistās visos organizācijas pasākumos, pildot darbus godprātīgi, pat, ja tie neietilpst tiešajos pienākumos. Aļesja neliegs savu atbalstu vai padomu nevienam. Viņu var raksturot kā augsti motivētu un vērtīgu darbinieku.

Kopš 2021. gada 1. marta Aļesja pilda eksperta romu integrācijas jautājumos pienākumus,  īstenojot un piedaloties pasākumos Kultūras ministrijas Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” projekta „Latvijas romu platforma V” ietvaros. Alesja kā ekperts romu integrācijas jautājumos darbojas ciešā sadarbībā ar romu mediatori Ventspils valstspilsētā. Ar Aļesjas gādību pašvaldībā tiek nodrošināts svarīgs atbalsts ikvienai romu tautības ģimenei, palīdzot sociāli iekļauties.  Aļesja seko līdzi gan romu izglītības jautājumiem, gan jautājumiem, saistītiem ar medicīnisko pakalpojumu organizēšanu, gan veicinot romu ģimenēm iespējas saņemt ģimenes asistenta pakalpojumus, tādā veidā veicinot prasmes patstāvīgi organizēt savu ikdienu, budžetu un vadīt mājsaimniecību.

Aļesja sadarbībā ar sociālā dienesta sociālo pedagogu 2019. gadā izstrādāja septiņu nodarbību ciklu “Saliec puzli!”, kas paredzēts vecākiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem un grūtībām bērnu audzināšanā. Ik gadu Aļesja tandēmā ar kolēģi organizē nodarbības sociālā dienesta redzeslokā esošajiem klientiem ar mērķi sniegt atbalstu vecākiem, kuriem radušās grūtības bērnu audzināšanā. Atbalsta grupas nodarbībās tiek sniegts neliels teorētisks ieskats dažādās tēmās: emocijas, disciplinēšana, temperaments u.c., kas dod iespēju vecākiem izzināt sevi un savu bērnu. “Saliec puzli!” veicina vecāku zināšanu pilnveidi grupā, dalīšanos ar savām idejām un pieredzi ar citiem dalībniekiem un apziņu, ka grūtībās neesi viens. Katra nodarbība ir kā puzles gabaliņš, kas noslēgumā veido vecākiem vienotu izpratni par attiecībām ar bērnu. Tāpat Aļesja ir apguvusi un praksē pielieto psihosociālo sociālo darbu sistēmiskajā pieejā. 2021. gadā Aļesja apguva metodiku sociālajam darbam ar ģimenēm un bērniem, kas kalpo kā resurss specializācijas nostiprināšanai pašvaldības sociālajā dienestā.  Kā arī šobrīd apgūst sociālā darba metodiku ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. Aļesja ir sociālajā dienestā novērtēts un cienīts darbinieks, ar plašu metožu “bagāžu”, līdz ar to viņas profesionālās spējas ir augstas, risinot individuālus sociālus gadījumus ar ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi bērni.

Aļesja aktīvi darbojas Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem metodiskajā sapulcēs, ienesot tur savu profesionālo redzējumu par gadījumu vadīšanu, risināšanu un sociālā darba procesiem. Organizētajās kovīziju sapulcēs Aļesja dalās savā pieredzē ar gūtajām atziņām, profesionālo skatījumu uz notikumiem, kā arī mudina kolēģus domāt virzienā, kas rosina rast resursus un iespējas. Aļesja ir piedalījusies Atbalsta nodaļas veidlapu izstrādē, organizējot sociālā darba produktīvu atspoguļošanu. Viņa labprāt dalās profesionālajā pieredzē ar kolēģiem, kā arī ievirza jaunos Atbalsta nodaļas speciālistus sociālā darba praksē.

Aļesja savā darba gadu pieredzē ir ieguvusi profesionāļa statusu, kurā ieklausās un kura viedokli ņem vērā. Sarežģītu sociālu gadījumu risināšanā Aļesja piesaista citus speciālistus, organizējot starpprofesionāļu sanāksmes, kā arī pati piedalās citu organizētās sanāksmēs, kad tiek pieaicināta kā jomas eksperts. Visciešākā sadarbība tiek veidota ar izglītības pārstāvjiem, bāriņtiesas speciālistiem, valsts un pašvaldības policiju un citiem sociālo gadījumu risināšanā iesaistītiem pārstāvjiem. Aļesjai viens no profesionālās darbības virzieniem ir organizēt un uzraudzīt ģimenes asistenta pakalpojumu pašvaldībā. Aļesja uztur profesionālu kontaktu gan ar pakalpojuma nodrošinātāju, gan plāno un analizē pašvaldības budžetu ģimenes asistenta pakalpojuma veiksmīgākai nodrošināšanai.

Aļesja ir aktīvs sociālais darbinieks, ar misiju popularizēt un savu profesiju parādīt kā vērtīgu un prestižu darbu. Aļesja darbojas Latvijas sociālo darbinieku biedrībā, piedalās tur organizētos pasākumos un iesaistās darba grupās, kurās tiek diskutēts par dažādiem jautājumiem, kā sociālo darbu attīstīt dažādos līmeņos. Aļesju raksturo zinātkāre un cilvēkmīlestība. Viņa prot atrast pieeju ik vienam, kurš dzīvē nomaldījies un, viņaprāt, pasaulē nav neviena, kam viņa bēda rūp un kurš tic. Aļesja Caune tic. Viņa prot iedvesmot, nomierināt, uzmundrināt un kaut desmito reizi, bet nodrošināt atbalstošu plecu.

Balsot šeit

 

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2021”

  • Dace Asiķe, biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” Ventspils nodaļas sociālā darbiniece

Pretendenta vārds un uzvārds DACE ASIĶE
Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā Ventspils
Pretendenta darba vieta Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” Ventspils nodaļa
Amata nosaukums Sociālā darbiniece
Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību Sociālajā darbā
Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā 21 gads

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2021.gadā:

Dacei Asiķei ir ilggadēja un vispusīga pieredze darbā ar dažādām sociālai atstumtībai pakļautām grupām. Daudzu gadu garumā iegūtā pieredze, strādājot ar bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un veciem cilvēkiem, arī ar personām ar atkarībām, ir ļāvusi viņa kļūt par iejūtīgu un saprotošu darbinieku pret klientiem, viņu tuviniekiem un darba kolēģiem. Dzīves un lielā darba pieredze ir pamats veiksmīgajam darbam sociālās aprūpes centrā “Vēji” un naktspatversmē, kur D.Asiķes ieguldījums ir  nenovērtējams un ļoti nepieciešams.

D.Asiķe spēj padarīt gaišākas arī klientu visdrūmākās dienas – aprunājoties, mierinot un uzklausot. Tādējādi panākot klientos dzīvesprieku un pārliecību, ka ir jādzīvo un jāpriecājas par katru dzīves mirkli. Kopīgi svinētie svētki ir tikai maza daļiņa no sirdssiltuma, kuru Dace velta saviem klientiem.

Dace, balstoties uz sava darba un dzīves pieredzi, spēj veiksmīgi pārraudzīt  un vadīt sociālo darbu ilgstošās sociālās aprūpes centrā un naktspatversmē. Sekmīga darba pamatā ir viņas spēja sadarboties ar iestādēm, kas ir cieši saistītas ar sociālās aprūpes centra un naktspatversmes ikdienu un vajadzību apmierināšanu. Komunikācijas prasmes Dacei Asiķei palīdz rast ceļu ne tikai pie savu klientu atvērtības, bet arī ir viena no panākumu atslēgām sadarbībā ar partneriem – sociālo dienestu, medicīnas iestādēm, u.c.

Dacei viena no dominējošām īpašībām ir iejūtība un izpratne, lai kāda arī būtu līdzcilvēka dzīves pieredze un ceļš, lai arī apkārtējā sabiedrība tiecas uz šādu cilvēku nosodīšanu un vainošanu. Tas attiecas gan uz klientiem, gan darba kolēģiem. Jāuzsver, ka sekmīga sociālā aprūpes centra un naktspatversmes ikdiena ir mijiedarbība klientam ar darbiniekiem un darbiniekiem savā starpā. Dace ikdienā dara darbu, kuru netiecas veikt liels skaits profesionāļu. Dace ir kolektīva sirds, kura stiprinās, motivēs un atbalstīs ar savām zināšanām ikvienu kolēģi. Lai darba process ar “smagiem” un brīžiem šķietami “bezcerīgi zudušiem” klientiem noritētu veiksmīgi, Dace ir atbalsts visiem un padoms netiek liegts nevienam. Dace arī pasniedz kursus topošajiem sociālās jomas darbiniekiem.

Starpprofesionāļu komandas darbs ir sociālā aprūpes centra un naktspatversmes neatņemama sastāvdaļa, kurā aktīvu darbību ņem sociālā darbiniece, viņa ir kā koordinators ar pārējiem sociālā darba speciālistiem. Tikšanās reizēs, kad tiek pieņemti lēmumi, risinātas problēmas un notiek informācijas apmaiņa ar citiem sociālā darba veicējiem, Dace vienmēr ir atradusi laiku padomājusi par to, lai sarunas notiktu patīkamā, mājīgā un sirsnīgā vidē.

Dace ar savu attieksmi spēj viest uzticību klientos, viņu radiniekos, kas ir ļoti būtiski sekmīgai aprūpes nodrošināšanai. Viņa nekad nenostāda savas vēlmes augstāk par klientu pamatotām vēlmēm, par katru atrod labu vārdu, neskatoties uz klientu rakstura īpatnībām. Draudzīga ar kolēģiem, izpalīdzīga un katram atradīs labu vārdu ko pateikt ikdienas steidzīgajā gaitā, spējot saglabāt humoru un pozitīvu noti ik dienas.

Balsot šeit

Nominācija “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021”

  • Gundega Mekša, Ventspils Sociālais aprūpes nama “Selga” direktore

Pretendenta vārds un uzvārds GUNDEGA MEKŠA
Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā Ventspils
Pretendenta darba vieta Ventspils valstspilsētas p/i “Sociālais dienests”

struktūrvienība Sociālais aprūpes nams “Selga”

Amata nosaukums Sociālās aprūpes nama direktore
Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību Sociālajā darbā
Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā 19 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2021.gadā:

Gundega Mekša aktīvi līdzdarbojas Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna realizācijā Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, tādejādi ar savu degsmi, pārliecību un līdzdarbību ieviešot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību pašvaldībā.

G.Mekša strādā darba grupā, ar savu iniciatīvu un darbā gūto pieredzi plānojot un modelējot vīziju, kādam būtu jābūt ģimeniskai videi pietuvinātam senioru sociālās aprūpes centram Ventspilī, kā arī sniedz vērtīgu redzējumu un priekšlikumus, iesaistoties ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidē ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Ventspilī.

Gundega aktīvi veic savus tiešos darba pienākumus, kā arī  risina aktuālus jautājumus, kas aptver sociālā pakalpojuma jomu, iesaistot jautājumu risināšanā gan pašvaldības partnerus, gan Labklājības ministrijas atbildīgās personas. Joprojām notiek aktīva pieredzes apmaiņa ar līdzīgām sociālā pakalpojuma sniegšanas iestādēm, tādejādi norādot uz Gundegas izvērsto interesi par viņas sirdij tuvo jomu, kuru viņa cenšas pilnveidot un modernizēt.

“Jaudīgi pozitīva” pieeja ikvienam darbiniekam un speciālistam, kurš ir ienācis sociālās aprūpes namā, neliedzot savas zināšanas  un ilggadējo pieredzi. Gundega spēj pārliecināt iesaistīt ikvienu, lai tādejādi piesaistītu nepieciešamos resursus un gūtu atbalstu sevis vadītajai iestādei.

Gundega ar savu profesionālo pieeju spēj noturēt cilvēkus kā autoritāte, viešot uzticību gan klientos, gan darbiniekos.  Spēj vadīt komandu ar pārliecību, kas vairo un izceļ viņas profesionālās spējas un iemaņas. Jebkuras situācijas risināšanā ir atvērta, saprotoša un atbalstoša. Gundega ir komandas līdere, kam seko gan klienti, gan darbinieki, gan sadarbības partneri.

Gundega ir arī gādīgs ģimenes cilvēks, kurš šajā dinamiskajā laikā spēj veltīt savai ģimenei un mīļajiem nedalītu uzmanību. Un kolēģis, ar kuru, kopā strādājot, ir sajūta, ka viss izdosies!

Balsot šeit