Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

1. ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 10 stundām nedēļā;

2. ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 15 stundām nedēļā;

3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 4 stundām nedēļā.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā personai izsniedz nosūtījumu.

Pakalpojumu nodrošina personas ar vismaz pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes jomā, vai augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, pedagoģijā vai psiholoģijā, vai izglītību medicīnas jomā, vai citu pakalpojuma sniegšanai atbilstošu izglītību.

Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem pakalpojumu apmaksā pašvaldība.