Ikmēneša pabalstu uz vienu gadu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai, atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

  1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 495,00 euro mēnesī;
  2. dzīvesvieta ir deklarēta un persona pastāvīgi dzīvo nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana;
  3. neviens no mājsaimniecības veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju;
  4. nevienam no mājsaimniecības nav Civillikumā noteikto apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

4.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

4.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums, kam jāpievieno ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka persona veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām, pēc Sociālajā dienestā iesniegtā rēķina un veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas.

Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt pabalstu personām, kuras neatbilst kādam no Noteikumu 81.punktā minētajiem nosacījumiem un kuras veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos Sociālais dienests lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Ja persona, kurai piešķirts pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai saskaņā ar šo Noteikumu 86. punktu, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Likumi:

Civillikums (likumi.lv)

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)