Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību sociālo problēmu risināšanā.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt psiholoģisku, informējošu, izglītojošu, medicīnisku un sociālu atbalstu, kā arī sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte.
Pakalpojuma sniedzējs ir Nodibinājums ,,Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām ,,Cimdiņš””

Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadību sasniegušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte.

Dienas centrs:
1. darbojas arī kā izglītības un atbalsta centrs bērnu, jauniešu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;
2. izstrādā un organizē izglītības programmas;
3. veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību bērnu un jauniešu tiesību jomā;
4. organizē un sniedz pakalpojumus dažādu bērnu un jauniešu atpūtas, izglītojošo un rehabilitācijas pasākumu organizatoriem.
Tiesības saņemt Dienas centra pakalpojumu ir Ventspils pilsētas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte.

Dienas centrs piedāvā:
1. psihologa individuālās un grupas konsultācijas;
2. attīstību veicinošās Montesori nodarbības;
3. mūzikas terapijas nodarbības;
4. mediķa pakalpojumus;
5. attīstošas un relaksējošas nodarbības sensorajā istabā;
6. rotaļu terapiju;
7. radošās darbnīcas;
8. drošu, pieejamu, materiāli un tehniski pielāgotu vidi bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām pasākumu un labdarības akciju rīkošanai;
9. informācijas centru – ,,vecāks- vecākam”;
10. fizioterapeita pakalpojumus;
11. ergoterapeita pakalpojumus;
12. sociālā darbinieka pakalpojumus;
13. speciālā pedagoga pakalpojumus;
14. ABA terapeita pakalpojumus;
15. Bobata vingrošanu;
16. logopēda pakalpojumus.

Pakalpojumu var saņemt, vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja vai Sociālajā dienestā.