Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, Ventspils pilsētā līdz 2023.gadam tiek īstenots projekts

KURZEME VISIEM

(projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004)

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions.
Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: [email protected].              
Projekta kontaktpersona Ventspils pilsētas domē: Una Lapskalna, tel. : 63601200 [email protected]

Projekta partneri: projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri:

 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.

Projekta mērķis:  palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta ieviešanas laiks:  no 2015. līdz 2023.gadam.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona DI plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta rezultātā plānots:

 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, specialistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
 • specialisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta kopējas izmaksas: 8,29 milj. EUR, no kuriem 85% jeb  € 7,05 milj. ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb € 1,24 milj. valsts budžeta līdzfinansējums.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/

Projekta mājas lapa: www.kurzemevisiem.lv

Projektā pieejamie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)

Bērniem ar invaliditāti, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un viņu ģimenēm,  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir pieejami vairāki apmaksāti sociālie pakalpojumi.

 • Sociālās aprūpes pakalpojums pieejams ikvienam Ventspilī dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuram noteikta invaliditāte, kas saņēmis Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Projekta “Kurzeme visiem” apmaksātais bērna sociālās aprūpes pakalpojums ir paredzēts bērna aprūpei un uzraudzībai bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši.

Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Sociālās aprūpes pakalpojums pieejams dzīvesvietā:

 •  līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī. Pakalpojumu līdz 200 stundām kalendāra mēnesī var saņemt tie vecāki, kuri ir nodarbināti, apmeklē izglītības iestādi, dienas centru vai ir iesaistīti NVA organizētajos pasākumos. Ja vecāki nav iesaistīti nevienā no iepriekš minētajām aktivitātēm, pakalpojumu piešķir vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī;
 • no piecu līdz septiņpadsmit gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā 80 stundas kalendāra mēnesī. Pakalpojumu līdz 80 stundām kalendāra mēnesī var saņemt tie vecāki, kuri ir nodarbināti, apmeklē  izglītības iestādi, dienas centru vai ir iesaistīti NVA organizētajos pasākumos. Ja vecāki nav iesaistīti nevienā no iepriekš minētajām aktivitātēm, pakalpojumu piešķir vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ne vairāk kā 40 stunda kalendāra  mēnesī.

Lai pieteiktos sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, papildu iesniedzot arī:

 • dokumentus, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, mācību vai citu iemeslu dēļ);
 • informāciju par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku (līdz 40 stundām mēnesī);
 • iesniegumā var norādīt vēlamo aprūpes pakalpojuma sniedzēju.

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojuma piešķiršanu.

 • Īslaicīgās  aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojums pieejams ikvienam Ventspilī dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuram noteikta invaliditāte, kas saņēmis Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

 

Projekta “Kurzeme visiem” apmaksātais “atelpas brīža” pakalpojums ir paredzēts bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši.

Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

“Atelpas brīža” pie pakalpojuma sniedzēja bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā).

Lai pieteiktos ”atelpas brīža’’ pakalpojumamjāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, papildu iesniedzot arī:

 • ģimenes ārsta izsniegta izraksta kopija vai veidlapa Nr. 027/u;
 • iesniegumā var  norādīt vēlamo pakalpojuma saņemšanas vietu.

‘’Atelpas brīža’’ pakalpojuma saņemšanai nav jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams.

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojuma piešķiršanu.

 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieejami bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un projektā “Kurzeme visiem” ir  izvērtētas viņu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt bērni līdz 17 gadu vecumam atbilstoši bērna individuālajā atbalsta plānā norādītajiem pakalpojumu veidiem. Projekta ietvaros tiek apmaksātas ne vairāk kā 100 dažādu pakalpojumu sniegšanas reizes. Visbiežāk tiek pieprasīti tādi pakalpojumi kā fizioterapija, ergoterapija, kā arī logopēda, psihologa un sociālā darbinieka pakalpojumi, taču iespējams saņemt arī citus atbalsta plānā norādītos pakalpojumus.

Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tad vēl 12 mēnešu periodā viņam ir tiesības  izmantot atbalsta plānā ietvertos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Bērniem ar invaliditāti, ja tas noteikts atbalsta plānā, ir pieejams arī dienas aprūpes centra pakalpojums.

Lai pieteiktos  projekta “Kurzeme visiem” sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu.

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.

Projektā pieejamie pakalpojumi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) vecākiem

Projektā “Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus var saņemt tie bērnu ar invaliditāti vecāki un audžuvecāki, kuru bērniem projekta laikā ir izstrādāts individuāls atbalsta plāns, un plānā ir norādīts, ka arī bērna likumiskajiem pārstāvjiem nepieciešams saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 40 pakalpojuma reizes visā projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laikā līdz 2023. gada beigām.

Lai pieteiktos projekta “Kurzeme visiem” sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu.

Pēc iesnieguma saņemšana pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.

Projektā pieejamie pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)

Pilngadīgām  personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veicinātu  patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir iespējams saņemt šādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:

 • aprūpi mājās;
 • īslaicīgu sociālo aprūpi jeb ‘’atelpas brīža” pakalpojumu;
 • speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības;
 • dienas aprūpes centra pakalpojumu;
 • specializētās darbnīcas pakalpojumu;
 • grupu dzīvokļa pakalpojumu;
 • atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā  – personām, kas uzturas Valsts sociālās aprūpes centros.

Pakalpojumus var saņemt ikviena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta personas individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāts atbalsta plāns, kurā noteikti iepriekš minētie pakalpojumu veidi.

Pakalpojumus personas ar garīga rakstura traucējumiem projekta īstenošanas laikā līdz 2023. gada beigām..

Lai saņemtu  projekta “Kurzeme visiem” sabiedrībā balstītos pakalpojumus, personai ar garīga rakstura traucējumiem vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu, norādot vēlamo pakalpojumu veidu.

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.