Mājokļa pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ventspils pilsētā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni.

Mājokļa pabalstu daudzbērnu ģimenei piešķir īres maksas daļējai kompensēšanai par kompensējamo platību.

Tiesības uz ikmēneša mājokļa pabalstu ir daudzbērnu ģimenei, kura atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

 1. ģimene aprūpē trīs vai vairāk bērnus;
 2. vismaz vienam no vecākiem dzīvesvietas deklarēšanās periods Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nav mazāks par trīs gadiem;
 3. ģimenes vajadzībām tiek īrēts mājoklis, kurā vismaz viens no vecākiem un vismaz trīs bērni ir deklarējuši savu dzīvesvietu;
 4. ģimene savām vajadzībām īrē ne vairāk kā vienu mājokli, un tai īpašumā vai valdījumā nav cits mājoklis;
 5. visi ģimenē esošie skolas vecuma bērni iegūst valstī noteikto obligāto izglītību, atbilstoši katra spējām. Izglītības iestādi bērns apmeklē regulāri, tas ir, mācību semestrī nav reģistrēti vairāk kā 20 mācību stundu kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ;
 6. nevienam no vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu nav atņemtas bērna aprūpes tiesības, vai ar tiesas lēmumu nav atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 7. neviens no vecākiem nav administratīvi sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.1 vai 172.2 pantā minēto administratīvo pārkāpumu, izņemot, ja sodāmība ir dzēsta, vai krimināli sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vērsta pret tikumību un dzimumneaizskaramību vai pret ģimeni un nepilngadīgajiem – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Mājokļa pabalsta apmērs daudzbērnu ģimenēm tiek noteikts, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē:

 1. ar desmit bērniem – 90% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,92 eiro par 1 m2;
 2. ar deviņiem bērniem – 80% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,71 eiro par 1 m2;
 3. ar astoņiem bērniem – 70% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,49 eiro par 1 m2;
 4. ar sešiem vai septiņiem bērniem – 60% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,28 eiro par 1 m2;
 5. ar pieciem bērniem – 50% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 1,07 eiro par 1 m2;
 6. ar četriem bērniem – 45% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 0,97 eiro par 1 m2;
 7. ar trīs bērniem – 40% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram nepārsniedzot 0,85 eiro par 1 m2.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, tā pieprasītājam Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļā:

 1. jāiesniedz iesniegums. Palīdzības nodaļa nodrošina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu saņemšanu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese [email protected];
 2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 3. jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
 4. jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kas apliecina, ka skolas vecuma bērni mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Par personām, kuras iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu nav nepieciešams iesniegt, bet izziņu no izglītības iestādes pieprasa Palīdzības nodaļa.
 5. jāiesniedz izziņa, ka bērns, kurš apgūst valstī noteikto obligāto izglītību, izglītības iestādi apmeklē regulāri, tas ir, mācību semestrī nav reģistrēti vairāk kā 20 mācību stundu kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ. Par personām, kuras iegūst izglītību Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, izziņu nav nepieciešams iesniegt, bet izziņu no izglītības iestādes pieprasa Palīdzības nodaļa.

Mājokļa pabalstu piešķir, ja dzīvojamās telpas īres līgumu ar izīrētāju ir noslēdzis kāds no vecākiem.

Mājokļa pabalstu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem ar tā mēneša 1.datumu, kad ir pieņemts Palīdzības nodaļas lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu.

Palīdzības nodaļa, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru vai pieņem lēmumu atteikt mājokļa pabalsta piešķiršanu.

Lai saņemtu īres maksas kompensāciju, ja pieņemts lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu, personai Palīdzības nodaļā jāiesniedz maksājumu apliecinošo dokumentu par pilnā apmērā veiktu īres maksu kopijas, uzrādot oriģinālu.

Īres maksa tiek kompensēta par maksājumiem, kas veikti par periodu, kurā ar Palīdzības nodaļas lēmumu ir piešķirts mājokļa pabalsts, ja pabalsta saņēmējs ir iesniedzis Palīdzības nodaļā maksājumus apliecinošus dokumentus par pilnā apmērā veiktajiem īres maksājumiem. Maksājumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā 1 mēnesi no dienas, kad beidzies termiņš, uz kuru palīdzības saņēmējam tika piešķirts mājokļa pabalsts, izņemot gadījumus, kad maksājumus apliecinošos dokumentus nebija iespējams iesniegt objektīvu iemeslu dēļ.

Persona, kura iesniegumu ar lūgumu piešķirt mājokļa pabalstu ir iesniegusi ar drošu elektronisko parakstu, lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu un tā apmēru var saņemt, personīgi ierodoties Palīdzības nodaļā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu oriģinālus.

Ģimenei, kura saņem mājokļa pabalstu, ir pienākums:

 1. sniegt Palīdzības nodaļai patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
 2. nekavējoties informēt Palīdzības nodaļu sekojošos gadījumos:

2.1. ja mainās mājoklī deklarēto bērnu skaits;

2.2. kāds no bērniem, kas ir vecāks par 18 gadiem, ir pārtraucis mācības vai absolvējis vispārējās vai profesionālās izglītības iestādi, koledžu vai augstskolu;

2.3. ja ģimenei ir noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums;

2.4. ja kādam no bērniem, kurš apgūst valstī noteikto obligāto izglītību, mācību semestrī ir reģistrēti vairāk kā 20 mācību stundu kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ.

Ja pabalsta saņēmējs nav ievērojis minētās prasības, Palīdzības nodaļa pārtrauc mājokļa pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuva zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu mājokļa pabalsta izmaksāšanai.

Mājokļa pabalsts netiek piešķirts daudzbērnu ģimenei, kura saņem pabalstu sociālā dzīvokļa īres maksas segšanai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils pilsētā”.

Saistošie noteikumi:

Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm (likumi.lv)