Sociālais dienests, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli, var piešķirt mājsaimniecībai pabalstu krīzes situācijā, ja mājsaimniecība katastrofas vai citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pabalstu piešķir, ja palīdzības pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

Palīdzības pieprasītājam, ja tas iespējams, iesniegumam ir jāpievieno atbilstoši, krīzes situāciju raksturojoši dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, Sociālais dienests izvērtē palīdzības pieprasītāja sociālo situāciju un nepieciešamās palīdzības apmēru, ņemot vērā sekojošo:

  1. palīdzības pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas;
  2. palīdzības pieprasītāja materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;
  3. palīdzības pieprasītāja īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu.

Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 45,00 eiro apmērā vienai mājsaimniecībai.

Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz 45,00 eiro, pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu.

Ja nepieciešamā pabalsta apmērs pārsniedz 75,00 eiro pabalsts tiek piešķirts ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, pirms tam palīdzības pieprasītāja iesniegumu izvērtējot Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)