Pabalsts tiek piešķirts atsevišķu situāciju risināšanai – pārtikas iegādei un pamatvajadzību apmierināšanai –, izvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli un ienākumus, vai bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, izņemot situācijas un apstākļus.

Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir tiesības saņemt:

1.nestrādājošām politiski represētām personām – vienu reizi gadā – novembrī – 50,00 eiro apmērā;

2.pensionāriem un personām ar invaliditāti, apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji kā arī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā:

5.1. gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 35,00 eiro apmērā;

5.2. gada otrajā pusē – decembrī – 50,00 eiro apmērā.

Novērtējot ienākumus noteikto pabalstu saņemšanai tām personām, kuras vienlaicīgi saņem vairākus pensiju veidus, par pamatu ienākumu novērtēšanai tiek ņemta vecuma, invaliditātes vai izdienas pensija, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

Noteiktos pabalstus atsevišķu situāciju risināšanai piešķir, Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot iesniegumu.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsti atsevišķu situāciju risināšanai tiek izmaksāti viena mēneša laikā pēc pēdējās Sociālā dienesta iesnieguma pieņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

Iesniegums pabalstam:

Iesniegums_Lieldienu_pabalsts_pensionāri

Iesniegums_Ziemassvētku_pabalsts_pensionāri

Iesniegums_pabalsts_nestrādājošām_politiski_represētām_personām

Iesniegums_pabalsts_nestrādājošām_politiski_represētām_personām_(pabalsts_tikai_kontā)

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)