Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt bērniem ar invaliditāti no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Pabalsta apmērs ir 50,00 eiro gadā.

Pabalsts paredzēts:

  1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;
  2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;
  3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai;
  4. izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna ar invaliditāti vecākiem vai aizbildnim Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču vai arī saņemtā rehabilitācijas pakalpojuma nosaukums.

Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai vai izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai kompensēšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz ārsta speciālista atzinums par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces, vai nepieciešamību pēc rehabilitācijas pakalpojumiem.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un, ja nepieciešams, dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)