Ikmēneša pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

  1. kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 438,00 eiromēnesī;
  2. kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpēt;
  3. kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, izņemot gadījumus, ja:

3.1. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas veselības stāvokļa dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa;

3.2. Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki ir personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā.

Pabalsta apmērs vienai personai tiek noteikts atkarībā no nepieciešamā pakalpojumu veida un apjoma:

1. ja persona sevi daļēji aprūpē – 42,00 eiro mēnesī;

2. ja persona nevar sevi aprūpēt – 60,00 eiro mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Sociālajam dienestam, izņēmuma gadījumos ir tiesības piešķirt pabalstu aprūpei mājās personām, kuras neatbilst kādam no iepriekšminētajiem nosacījumiem un kurām veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama aprūpe mājās, izskatot palīdzības pieprasītāja iesniegumu Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā. Šādos gadījumos sociālā darba speciālists lēmumu pieņem pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma izskatīšanas Ventspils valstspilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Ja persona, kurai piešķirts pabalsts aprūpei mājās, lūdz piešķirt pabalstu atkārtoti un nav mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai, pabalsts personai piešķirams bez iesnieguma izskatīšanas Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā.

Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Pabalsts aprūpei mājās netiek piešķirts personām, kuras saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 12.1 pantu un Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka pabalsta apmēru personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana, šī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, saņem pabalstu personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana.

Likumi:

Civillikums (likumi.lv)

Valsts sociālo pabalstu likums (likumi.lv)

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)