Tiesības saņemt pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils Mūzikas vidusskolā ir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru bērns(-i) mācās Ventspils Mūzikas vidusskolas 1.–9. klasē.

Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no Ventspils Mūzikas vidusskolas noteiktās mācību maksas vienam audzēknim.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests Ventspils Mūzikas vidusskolā pārliecinās par iesniegto ziņu atbilstību un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils Mūzikas vidusskolai, saskaņā ar Sociālajā dienestā iesniegto rēķinu, kam pievienots attiecīgā mēneša Ventspils Mūzikas vidusskolu apmeklējušo trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību audzēkņu saraksts.

Saistošie noteikumi:

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību (likumi.lv)