Vienreizēju pabalstu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem uz izlaidumu var saņemt bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām – 50,00 eiro apmērā.

Tiesības uz pabalstu ir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem vecumā līdz 20 gadiem (ieskaitot), ar nosacījumu, ka absolvents nestrādā.

Pabalstu nepiešķir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem, kuri izglītību ieguvuši tālmācībā.

Pabalstu piešķir absolventiem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” 3.6. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)

Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm (likumi.lv)