Tiesības saņemt pabalstu ir tām krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām, kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

Pabalstu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli, ienākumus un sociālo situāciju.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pabalsta saņemšanas ilgumu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalstu izsniedz, piešķirot palīdzības pieprasītājam noteikta parauga talonus, kas paredzēti zupas virtuves pakalpojuma saņemšanai pakalpojuma sniegšanas vietā. Atsevišķos gadījumos, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, pabalsts var tikt izsniegts pārtikas produktu veidā.