Mājokļa pabalsts ir sociālais atbalsts mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kurās izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu ir lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par apsaimniekošanas maksu, siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroeneģijas, ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu personai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  1. iesniegums;
  2. dokumenti, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistīto tekošā vai iepriekšējā mēneša izdevumus (komunālo maksājumu rēķini, veikto maksājumu kvīts, kurināmā iegādes kvīts u.c.);
  3. mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokuments (piem., īres līgums);
  4. mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumu apliecinoši dokumenti par pēdējiem pilniem trīs mēnešiem (konta pārskatus, darba devēja izziņas par darba samaksu u.c.);
  5. citi dokumenti, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, ja pēc visu maksājumu segšanas par mājokli paliek mazāk nekā 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Likums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (likumi.lv)

MK noteikumi

Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (likumi.lv)