Ikmēneša pabalstu skolēnu brīvpusdienām piešķir skolēniem, kuru mājsaimniecībām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils valstspilsētā vai Ventspils novadā.

Lai saņemtu pabalstu skolēnu brīvpusdienām, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Skolēnam, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, daļēji izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, brīvpusdienas var piešķirt ar attiecīgās skolas direktora rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam par brīvpusdienu piešķiršanu skolēnam, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt skolēna vecāki vai aizbildnis, vai arī skolas sociālais pedagogs.

Paredzētā summa viena skolēna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” vai Ventspils novada pašvaldības noteikto ēdināšanas maksu.

Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu, kuram pievienota mācību iestādes izziņa par skolēna, kuram atbilstoši šiem Noteikumiem ir piešķirtas brīvpusdienas, apmeklējumu ēdināšanas pakalpojuma apmaksājamā mēnesī, ar noteikumu, ka:

1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs noslēdzis trīspusēju līgumu par skolēnu ēdināšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ar Sociālo dienestu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde”;

2. Ventspils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par skolēnu ēdināšanu Ventspils novada vispārējās izglītības iestādēs.

 

Saistošie noteikumi:

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību (likumi.lv)