Pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai var saņemt:

  1. mājsaimniecības, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  2. mājsaimniecības, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru mājsaimniecībā dzīvojošo personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Pašvaldības domes saistošajos noteikumos noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā.

Pabalstu piešķir pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai ārstniecības iestādēs un privātpraksēs Ventspils valstspilsētā, kurām ir noslēgts līgums ar Veselības ministrijas padotības iestādi “Nacionālais veselības dienests”.

Pabalsta apmērs ir:

  1. par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu – 1,00 eiro;
  2. par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu – 4,00 eiro;
  3. par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu – 7,00 eiro dienā.

Lai pieprasītu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

Lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai vai lēmumu par atteikumu piešķirt tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai Sociālais dienests pieņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas.

Sociālais dienests, pieņemot lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai, izsniedz palīdzības pieprasītājam apliecinošu izziņu.

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ārstniecības iestādē jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.

Piešķirtā pabalsta summa palīdzības pieprasītājam tiek noteikta, izmantojot ģimenes ārsta, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta vai ārstniecības iestādes Sociālajam dienestam iesniegtās pacientu apmeklējumu uzskaites lapas. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina.

Pabalsts mājsaimniecībām tiek piešķirts uz laiku, kurā mājsaimniecībai ir piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pabalsts mājsaimniecībām tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Ja palīdzības pieprasītājs saņem veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, un ir pilnībā vai daļēji atbrīvots no pacienta iemaksas un/vai līdzmaksājuma, palīdzības pieprasītājs nav tiesīgs saņemt pabalstu pacienta iemaksas daļējai kompensācijai.

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)