Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts nolūkā sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai.

Tiesības saņemt pabalstu par katru bērnu ir mājsaimniecībām, kurās bērna pirmā dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā un vismaz vienam no viņa vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā.

Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā.

Pabalstu var pieprasīt līdz bērna 6 mēnešu vecumam (ieskaitot).

Persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, pabalstu var pieprasīt līdz bērna 12 mēnešu vecumam (ieskaitot), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Pabalsta izmaksu var atteikt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz bāriņtiesas rakstisku lēmumu. Pabalstu līdz bērna 6 mēnešu vecumam (ieskaitot) var saņemt, pamatojoties uz atkārtotu bāriņtiesas rakstisku lēmumu par to, ka bērna vecāki vai cita persona par bērnu rūpējas un audzina.

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 300 eiro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 400 eiro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 eiro par katru bērnu. Pabalstu šajā punktā norādītajā apmērā piešķir:

1.ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā;

2.ja bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, kura dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā;

3.ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks ir miris;

4.ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks dzīvesvietu deklarē Ventspils valstspilsētā līdz pabalsta pieprasīšanas dienai.

Ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils valstspilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā, un neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, pabalsta apmērs tiek piešķirts 50 % apmērā no noteiktā apmēra.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsts, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 eiro par katru bērnu tiek piešķirts ar Ventspils valststpilsētas pašvaldības domes lēmumu.

Iesniegums pabalstam:

Bērna_piedzimšanas_pabalsta_iesniegums

Saistošie noteikumi:

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību (likumi.lv)