Vienu reizi gadā pensionāri un personas ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki, politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, var saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai.

Pabalstu piešķir 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti palīdzības pieprasītāja Sociālajā dienestā iesniegtajā maksājumu apliecinošā dokumentā, bet kopsummā ne vairāk kā 70,00 eiro gadā.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums, kam pievienots kārtējā gadā izsniegts izdevumus apliecinošs dokuments par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu. Izdevumus apliecinošajam dokumentam par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu ir jābūt izsniegtam periodā, kad mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums_pabalsts_ zobu_ārstēšanai_protezēšanai

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)