APSTIPRINĀTS

ar Ventspils pilsētas domes

izpilddirektora A. Ābeles

2015. gada ___. jūlija rīkojumu Nr. _____

 

Ventspils pilsētas iedzīvotāju

sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa

NOLIKUMS

 

 1. Pasūtītājs – pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dienests”, adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV‑3601, tālrunis 63601202.
 2. Pretendents – jebkura juridiska persona vai fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.
 3. Konkursa priekšmets – finansiāls atbalsts fiziskām un juridiskām personām, kas veicinās sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām.
 4. Konkursa mērķis un uzdevumi
  • Konkursa mērķis ir veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmēt atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
  • Konkursa uzdevums ir sniegt atbalstu dažādām mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām, veicināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, sekmēt alternatīvu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta formu izveidi Ventspils pilsētā.
 5. Projekta finansēšanas kārtība
  • Konkursā finansējums projektiem var tikt piešķirts divās nominācijās:
   • vienreizēju (atsevišķu) pasākumu organizēšanai;
   • pastāvīgu, pārejošu pasākumu (sociālie pakalpojumi vai citi atbalsta pasākumi, kuri turpinās vairākus gadus) organizēšanai.

5.2.    Pretendentam ir jānodrošina projekta līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Līdzfinansējumu var veidot arī nemateriāls ieguldījums, projekta partneru, ja tādi ir, ieguldījums, Pretendenta ieguldījums. Pretendentam ir tiesības piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem. Brīvprātīgo darbu un nemateriālo ieguldījumu naudā aprēķina tā, it kā pakalpojumu vajadzētu pirkt.

5.3.    Ja Pretendents ir pašvaldības budžeta iestāde vai kapitālsabiedrība, kurai pašvaldības budžeta finansējums deleģēto pašvaldības funkciju realizēšanai pārsniedz 50% no kopējiem ieņēmumiem, par līdzfinansējumu nevar uzrādīt pašvaldības budžeta līdzekļus un maksas pakalpojumu ieņēmumus, kā arī par pašvaldības budžeta līdzekļiem izveidoto institūcijas rīcībā esošo infrastruktūru un materiālus (pamatlīdzekļi, inventārs, kancelejas preces, u.tml.). Šādos gadījumos par līdzfinansējumu var tikt uzrādīts piesaistītais trešo pušu finansējums (piemēram, ziedojumi, valsts finansējums, dažādu finanšu instrumentu fondu finansējums, u.tml.).

 • Konkursa rezultātā piešķirto finansējumu ir tiesības izmantot tikai atbalstītā projekta realizācijai, saskaņā ar noslēgto projekta finansēšanas līgumu un projektam apstiprināto tāmi.
 • Pretendents ir atbildīgs par nodokļu un nodevu, kas saistītas ar projekta realizāciju, nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Pretendents ir atbildīgs par reģistrēšanos Valsts ieņēmumu dienestā līdz projekta finansēšanas līguma parakstīšanai, ja projektu izskatīšanas rezultātā Pretendenta projekts tiek atbalstīts.
 • Konkursa rezultātā piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots pabalstu izmaksai, nekustamā īpašuma iegādei, būvniecības darbiem, izņemot ar sociālā pakalpojuma vai cita atbalsta pasākuma realizēšanu saistītos remonta darbus, ārvalstu braucienu izdevumiem, Pretendenta atalgojumam un citiem regulārajiem administratīvajiem izdevumiem.
 • Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500.00 euro. Kopējais katrā projektu finansēšanas konkursā atbalstītajiem projektiem piešķirtais Ventspils pilsētas pašvaldības finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt Ventspils pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžetā katram projektu finansēšanas konkursam apstiprināto līdzekļu apmēru.
 • Pašvaldības finansējuma pārskaitīšanas kārtība:
  • 80% no piešķirtā pašvaldības finansējuma tiek pārskaitīti Pretendenta norādītajā kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no projekta finansēšanas līguma parakstīšanas dienas. Pašvaldības finansējums tiek pārskaitīts pēc rēķina saņemšanas;
  • atlikusī pašvaldības finansējuma daļa tiek pārskaitīta Pretendentam pēc projekta realizēšanas un atskaites par projekta īstenošanas gaitu un projekta rezultātiem, un finanšu atskaites iesniegšanas Pasūtītājam un tās apstiprināšanas.
 1. Projekta izpildes laiks un realizēšanas vieta
  • Projekta realizēšanas vieta:
   • Ventspils pilsēta;
   • citas administratīvās teritorijas, ja projekta aktivitātes saistītas ar Ventspils pilsētas mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
  • Projekti iesniedzami saskaņā ar konkursa izsludināto termiņu.
  • Projekta realizācijas laiks ir līdz vienam gadam no projekta uzsākšanas brīža.
 2. Konkursa izziņošanas kārtība
  • Konkursu izsludina ne retāk kā reizi gadā, publicējot paziņojumu vietējā laikrakstā un Ventspils portālā www.ventspils.lv.
  • Ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00, kontaktpersonas tālrunis 63601202, e-pasts: [email protected].
 3. Projektā ietveramā informācija
  • Lai pretendētu uz Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa finansiālu atbalstu, Pretendentiem jāsagatavo un jāiesniedz projekts, izklāstot projekta nepieciešamības pamatojumu, mērķi, uzdevumus, iecerēto īstenošanas plānu un izmaksu aprēķinu.
  • Projektā jāiekļauj:
   • projekta pieteikums (pielikums Nr.1);
   • projekta apraksts (projekta nepieciešamības pamatojums, projekta mērķi un uzdevumi, paredzamā darbības programma, publicitātes plāns, paredzamie rezultāti), projekta realizēšanas laika grafiks un jānorāda projekta aktivitāšu mērķauditorija;
   • projekta tāme (paraugs pielikumā Nr. 2) – projekta realizācijai nepieciešamās izmaksas (tai skaitā normatīvajos aktos paredzētie nodokļi u.c. maksājumi, kas izteikti euro).
 1. Projekta vērtēšanas kritēriji un projekta vērtēšana
  • Pretendentu projektus izvērtē Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisija (turpmāk –Komisija) pēc sekojošiem vērtēšanas kritērijiem:
   • projekta aktualitāte, nozīmīgums – maksimālais punktu skaits ir 30 punkti;
   • projekta īstenošanas rezultātā atbalstu saņēmušo iedzīvotāju skaits – maksimālais punktu skaits ir 30 punkti.
  • Projektu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
  • Komisijai ir tiesības projektu izskatīšanā pieaicināt ekspertus.
  • Izskatot Pretendentu projektus, projektu izvērtēšanā un atzinuma sniegšanā nepiedalās tie Komisijas locekļi vai pieaicinātie eksperti, kuri iepriekš snieguši konsultācijas vienam vai vairākiem Pretendentiem vai ar tiem saistītām personām par Pretendenta projektu vai ir ieinteresēti iegūt tiesības uz līguma noslēgšanu, vai ir saistīta ar kādu Pretendentu.
  • Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu projektu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, kā arī projektu izvērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz kuram Pretendentam jāiesniedz atbilde.
  • Pēc informācijas saņemšanas, ja tāda tika pieprasīta, projekta atbilstības pārbaudes, Komisija noraida konkursa noteikumiem neatbilstošos projektus, izvērtē pārējo Pretendentu projektus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.
  • Gadījumā, ja iesniegtie projekti pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas, Komisija atbalsta tos projektus, kuri saņēmuši augstāko punktu vērtējumu, pārējos projektus noraidot.
  • Komisijai ir tiesības rekomendēt atbalstīt finansējuma piešķiršanu daļējā apmērā.
  • Komisijas lēmumiem par konkursa rezultātiem ir rekomendējošs raksturs. Pēc projektu izvērtēšanas Komisijā, Pasūtītājs konkursa rezultātus iesniedz izskatīšanai Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā.
  • Pēc projektu izvērtēšanas Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā, Ventspils pilsētas domes izpilddirektors pieņem lēmumu par atbalstītajiem projektiem.
  • Pasūtītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī nolikuma 9.10. apakšpunktā minētā Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmuma pieņemšanas, informē Pretendentus par projekta izskatīšanas rezultātiem un uzaicina atbalstīto projektu iesniedzējus parakstīt projekta finansēšanas līgumu (Pielikums Nr. 3).
  • Pretendentiem līgums ar Pasūtītāju par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz mēneša laikā pēc šī nolikuma 9.10. apakšpunktā minētā Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmuma pieņemšanas.
 2. Projektu derīguma termiņš, iesniegšanas kārtība un noformējuma prasības
  • Projekts jāiesniedz Pasūtītājam nosūtot pa pastu vai personīgi Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā (adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601, Latvija) 23 kalendāra dienu laikā pēc konkursa izsludināšanas, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 (tālr. 63601202).
  • Projektam jābūt noformētam atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, latviešu valodā:
   • projektam ir jābūt ievietotam aizlīmētā aploksnē un uz tās jābūt šādām norādēm:
    • projekta nosaukums;
    • iesniegšanas vieta, datums, pulksteņa laiks, Pretendenta un saņēmēja paraksti;
   • aploksnē jābūt ievietoto dokumentu sarakstam, dokumentiem jābūt numurētiem un cauršūtiem;
   • projekts jāparaksta Pretendentam: juridiskai personai – personai ar paraksta tiesībām, fiziskai personai – pašam Pretendentam vai tā pilnvarotajai personai.
  • Pretendenta iesniegtais projekts ir apliecinājums tam, ka Pretendents ir iepazinies ar šī konkursa nolikumu, un projekts ir sagatavots, ievērojot nolikumā izvirzītās prasības.
  • Projekti, kas tiek iesniegti pēc noteiktā termiņa vai neatbilst konkursa nolikuma prasībām, netiek vērtēti.
  • Pretendents var saņemt noraidīto projektu 1 (viena) mēneša laikā pēc konkursa termiņa beigām.
  • Pasūtītājs garantē, ka informācija, kuru Pretendenti būs iesnieguši ar norādi „ierobežotas pieejamības informācija”, bez viņu piekrišanas netiks izpausta trešajām personām, izņemot projekta vērtēšanā un lēmuma pieņemšanā iesaistīto personu loku un tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
 3. Iesniedzamie dokumenti, Pretendenta tiesības un pienākumi

11.1.  Pretendentiem projektā jāietver šādi dokumenti:

11.1.1. projekta vadītāja un projekta realizētāja dzīves apraksts (CV), kurā jābūt informācijai par izglītību, darba pieredzi un citai projektam būtiskai informācijai;

11.1.2. Pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (fiziskām personām);

11.1.3. apliecinājums, ka Pretendentam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no projekta atvēršanas dienas, Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, Pretendentam nav uzsākts likvidācijas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu vai maksātnespējas procesa pasludināšanu.

 • Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto projektu pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām.
 • Pretendents ir atbildīgs par projektā ietvertās informācijas patiesumu.
 • Dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par dokumentu noformēšanu.

 

Sociālā dienesta vadītāja                                                                       D. Kaņepe

 

Pielikums Nr. 1

Ventspils pilsētas iedzīvotāju

sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa

Nolikumam

 

PROJEKTA PIETEIKUMS

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursam

 

 1. Projekta nosaukums

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

 

 1. Projekta pieteicējs:
  • Juridiska persona:

                                                                                                                                                     

Reģistrācijas numurs                                                                                                                   

Adrese                                                                                                                                          

Pārstāvja vārds, uzvārds                                                                                                              

Amats                                                                                                                                           

Bankas rekvizīti                                                                                                                           

Tālrunis                                   e-pasts                                                                                         

 

Projekta vadītāja vārds, uzvārds                                                                                                  

Amats                                                                                                                                           

Tālrunis                                   e-pasts                                                                                         

 

 • Fiziska persona:

Vārds, uzvārds                                                                                                                             

Personas kods                                                                                                                              

Individuālā darba reģistrācijas apliecības Nr.                                                                             

Dzīvesvietas adrese                                                                                                                     

Darba vieta                                                                                                                                   

Amats                                                                                                                                           

Darba vietas adrese                                                                                                                      

Bankas rekvizīti                                                                                                                           

Tālrunis                                   e-pasts                                                                                         

 

 1. Projekta īstenošanas termiņš

 

 1. Projekta kopējās finanšu izmaksas euro

 

 1. Pretendenta līdzfinansējums kopā euro , no tā:

 

5.1. naudā euro                                                                                                                             

 

5.2. nemateriālais ieguldījums, t.sk., brīvprātīgā darba novērtējums euro                                   

 

 1. Pieprasītais finansējums euro

 

 1. Ar šo apliecinu, ka projekta pieteikums ir spēkā 60 dienas no tā iesniegšanas pasūtītājam

 

 

Projekta vadītāja paraksts                                                                                                       

 

Pielikums Nr. 2

Ventspils pilsētas iedzīvotāju

sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa

Nolikumam

 

Projekta _________________________________________________ izdevumu tāme

 

Projekta realizētājs                                                                                                                            

Reģistrācijas Nr./personas kods                                                                                                         

Adrese                                                                                                                                                

 

Nr.p.k. Projekta izdevumu pozīciju atšifrējums Projekta finansējums euro:
Projekta realizētāja līdzfinansējums ne mazāk kā 30% % no kopējā finansējuma Pašvaldības finansējums % no kopējā finansējuma Kopējais finansējums
1 2 3 4 5 6 7
Kopā:

 

 

Iesniegšanas datums __________________

 

Projekta realizētājs____________________

 

 

____________________________________ (paraksts)

 

 

Pielikums Nr. 3

Ventspils pilsētas iedzīvotāju

sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa

Nolikumam

PROJEKTA FINANSĒŠANAS LĪGUMS

Nr. SD ____________

 

Ventspilī                                                                                             20___. gada ___. __________

 

            Pašvaldības iestāde „Ventspils pilsētas Sociālais dienests”, turpmāk – Dienests, tās vadītājas Daces Kaņepes personā, kura rīkojas uz Ventspils pilsētas Sociālā dienesta nolikuma pamata, no vienas puses, un

_________________, turpmāk – Finanšu Saņēmējs, tā (-s) _____________ personā, no otras puses, kopā saukti Puses, atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes 20___. gada ___. ____________ rīkojumu Nr. ___________ „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu projektam ________________”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par tālāk sekojošo.

 1. Līguma priekšmets

Dienests apņemas piešķirt Finanšu Saņēmējam naudas summu ___________ EUR (summa vārdiem) apmērā, turpmāk – Finansējums, finansējumam Finanšu Saņēmēja projektam „____________________________”,             ar mērķi           , turpmāk – Projekts.

 1. Līguma izpildes termiņš

Projekta īstenošanas termiņš ir no 20___. gada ___. ________ līdz 20___. gada ___. ________.

 1. Norēķinu kārtība

3.1.    Finansējums Finanšu saņēmējam tiek piešķirts saskaņā ar Finanšu Saņēmēja iesniegto un ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu apstiprināto Projekta izdevumu tāmi (Pielikums Nr. 1), turpmāk – izdevumu tāme.

3.2.    Finansējuma saņemšana:

3.2.1.   80% no Finansējuma tiek pārskaitīti Finanšu saņēmēja norādītajā kontā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina iesniegšanas dienas;

3.2.2.   atlikusī Finansējuma daļa tiek pārskaitīta Finanšu saņēmējam pēc Projekta realizēšanas un pēc atskaites par Projekta īstenošanas gaitu un projekta rezultātiem, Pārskata par saņemtā finansējuma izlietojumu (Pielikums Nr. 2), Paskaidrojumu par finansējuma izlietojumu (Pielikums Nr. 3) un izdevumus attaisnojošu dokumentu apstiprinātu kopiju par Finansējuma izlietojumu iesniegšanas Dienestam un to apstiprināšanas.

3.3.    Finansējums Finanšu Saņēmējam nav jāatmaksā, ja Projekts tiek realizēts kvalitatīvi, saskaņā ar Līgumu un izdevumu tāmi;

3.4.    Dienestam ir tiesības saskaņot izmaiņas izdevumu tāmē starp noteiktā Finansējuma sadalījumu pa pozīcijām, pamatojoties uz Finanšu saņēmēja iesniegumu.

 1. Finanšu Saņēmēja tiesības un pienākumi

4.1.    Finanšu Saņēmējs apņemas izlietot Finansējumu tikai Projekta īstenošanai saskaņā ar Līgumu. Finanšu Saņēmējs nedrīkst izlietot Finansējumu citiem mērķiem vai projektiem.

4.2.    Projekta īstenošana Finanšu Saņēmējam ir jāveic atbilstoši Līguma 2. punktā noteiktajam termiņam.

4.3.    Finanšu Saņēmējs apņemas:

4.3.1.   īstenot Projektu atbilstoši izdevumu tāmē paredzētajam un apstiprinātajam finansējumam;

4.3.2.   iesniegt Dienestā atskaiti par Projekta īstenošanas gaitu un Projekta rezultātiem, Pārskatu par saņemtā finansējuma izlietojumu (Pielikums Nr. 2), Paskaidrojumus par finansējuma izlietojumu (Pielikums Nr. 3) un izdevumus attaisnojošu dokumentu apstiprinātas kopijas par Finansējuma izlietojumu, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa. Ja Projekta īstenošana notiek pakāpeniski, tad minētās atskaites jāsniedz vienu reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam;

4.3.3.   iesniedzot Dienestā Paskaidrojumus par finansējuma izlietojumu (Pielikums Nr. 3), uzrādīt Finanšu Saņēmēja līdzfinansējumu, tajā skaitā brīvprātīgā darba novērtējumu naudā;

4.3.4.   rakstiski informēt Dienestu par Projekta īstenošanas gaitu un Projekta rezultātiem ne retāk kā reizi ceturksnī, bet pēc Dienesta pieprasījuma – 5 (piecu) dienu laikā;

4.3.5.   informēt Dienestu, ja Projekta realizācijas ietvaros tiek saņemti papildu finanšu līdzekļi Projekta realizācijai no citiem avotiem;

4.3.6.   nomaksāt nodokļus un nodevas, kas saistītas ar Projekta realizāciju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.4.    Lai realizētu Projektu, Finanšu Saņēmējs pēc saviem ieskatiem slēdz nepieciešamos līgumus ar trešajām personām par konkrētu, Projekta ietvaros esošu darbu izpildi. Par saistībām ar trešajām personām atbildību uzņemas Finanšu Saņēmējs.

4.5.    Norāde par Ventspils pilsētas domes atbalstu konkrētajam Projektam Finanšu Saņēmējam ir jāiekļauj visos ar Projektu saistītajos paziņojumos un reklāmās gan masu medijos, gan publiskajās runās. Visa veida iespieddarbos – grāmatās, periodikas izdevumos, bukletos u.c., jābūt norādei, ka Ventspils pilsētas dome ir Projekta finansētājs. Visos vizuālajos materiālos jāiekļauj Ventspils pilsētas logo (grafiskais simbols).

 1. Pušu atbildības noteikumi

5.1.    Ja Puse neveic Līgumā atrunātās saistības vai pienākumus savlaicīgi, kavē Līgumā noteikto saistību izpildes termiņus, tā maksā otrai Pusei līgumsodu 0,1% apmērā par katru kalendāra dienu no nesavlaicīgi veikto saistību apjoma proporcionāli Finansējumam, kopumā ne vairāk kā 10% no Finansējuma.

5.2.    Ja Finanšu Saņēmēja vainas dēļ Projekts netiek realizēts kādā no tā daļām, Finanšu Saņēmējs ir tiesīgs saņemt Finansējumu tikai par kvalitatīvi un pilnā apjomā realizēto Projekta daļu, pārējo atmaksājot Dienestam, papildus maksājot līgumsodu 10% apmērā no Finansējuma daļas proporcionāli nekvalitatīvi vai nepilnā apjomā realizētā Projekta daļai.

5.3.    Ja Finanšu Saņēmēja vainas dēļ Projekts netiek realizēts Līguma 2. punktā noteiktajā termiņā, Finanšu Saņēmējs atmaksā Dienestam Finansējumu pilnā apmērā, kā arī maksā līgumsodu 10% apmērā no Finansējuma.

5.4.    Pušu savstarpējās pretenzijas tiek iesniegtas rakstiski un izskatītām ne vēlāk kā 30 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

 1. Nepārvaramas varas apstākļi

Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis iespējams izpildīt nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, t.i., dabas stihija, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas, tādas normatīvo aktu izmaiņas, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību vai tās izpildi un kuras Puses nevarēja paredzēt un savlaicīgi novērst.

 1. Vispārīgie noteikumi

7.1.    Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski ar Pušu parakstiem.

7.2.    Visas domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, bet nesaskaņu gadījumā –normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3.    Līgums sagatavots divos eksemplāros uz divām lapaspusēm ar vienādu juridisku spēku un ar trim pielikumiem uz trīs lapaspusēm, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei.

 1. Pušu rekvizīti

DIENESTS                                                             FINANŠU SAŅĒMĒJS

 

Pašvaldības iestāde

„Ventspils pilsētas Sociālais dienests”

______________________________ ______________________________  
Reģ. Nr. 90000052533

Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Konts Nr. LV02HABA0140206330821

Banka: AS Swedbank

Reģ. Nr. ______________

Adrese ________________________

Konts Nr. _________________________

Banka: _____________

________________________________

Dienesta vadītāja D. Kaņepe

_________________________________

____________________

Pielikums Nr. 2

20__. gada ___. _______

Projekta finansēšanas līgumam

Nr. SD _______

 

Pielikums Nr. 3

20__. gada ___. _______

Projekta finansēšanas līgumam

Nr. SD _______