Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vienu reizi gadā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

Pabalstu Sociālais dienests piešķir 30,00 eiro apmērā par katru bērnu.

Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie pabalstu var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka izglītojamais, sākoties mācību gadam, nestrādā.

Pabalstu piešķir izglītojamiem, kuri uzsākot attiecīgo mācību gadu nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” 3.5. apakšnodaļā noteikto pabalstu.

Pabalstu nepiešķir izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai iegūst izglītību tālmācībā.

Pabalsts var tikt piešķirts iepirkumu kartes veidā. Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā.

Iesniegums pabalstam:

Iesniegums_pabalsts_mācību_līdzekļi_trūc_maznodr_mājsaimn.

Iesniegums_pabalsts_mācību_lidzekļiem_bāreņiem

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)