Tiesības saņemt pabalstu ir jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri atbilst vienai no šīm prasībām:

 1. apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm;
 2. apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

 Pabalsta apmērs

Jaunietim, kurš apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

 1. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 427,00 eiro;
 2. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 512,00 eiro;
 3. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 654,00 eiro.

Jaunietim, kurš apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

 1. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 684,00 eiro;
 2. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 820,00 eiro;
 3. ja vidējā aritmētiskā atzīme semestrī ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 902,00 eiro.

Jaunietim, kurš apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

 1. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 512,00 eiro;
 2. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 616,00 eiro;
 3. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 677,00 eiro.

Jaunietim, kurš apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas, pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

 1. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir robežās no 6,5 – 7,9 ballēm un ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 769,00 eiro;
 2. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 923,00 eiro;
 3. ja vidējā svērtā atzīme sesijā ir ne mazāka par 8,0 ballēm un ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss – 1015,00 eiro.

Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

Pabalstu var saņemt divas reizes gadā pēc ziemas un pavasara sesijas vai semestra beigām.

Personai, kas pretendē uz pabalstu, Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 1. iesniegums;
 2. mācību iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.

Personai, kas pretendē uz pabalstu minētie dokumenti Sociālajā dienestā jāiesniedz viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas.

Pabalstu pārskaita uz iesniegumā norādīto kontu trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Saistošie noteikumi:

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību