ASISTENTA PAKALPOJUMS PAŠVALDĪBĀ

Personām ar I un II invaliditātes grupu, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam ir pieejams valsts apmaksāts asistenta pakalpojums pašvaldībā. Pakalpojums palīdz personām ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti veikt ārpus mājas aktivitātes, piemēram, nokļūt skolā, darbā, dienas centrā vai citur, kur nepieciešams saņemt dažādus pakalpojumus. Asistenta pakalpojums paredzēts, lai vecinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā ir tiesīgs saņemt:

 • bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst kritērijiem invaliditātes noteikšanai (Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1209 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 2.pielikuma „Kritēriji invaliditātes noteikšanai un atzinuma izsniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību personām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai” 2.daļa);
 • pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

 • rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu (līdz 40 stundām nedēļā), kā arī asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu un citu nepieciešamo informāciju, un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam;
 • institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums;
 • darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
 • izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
 • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
DIENAS APRŪPES CENTRA PAKALPOJUMS PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt psiholoģisku, informējošu, izglītojošu, medicīnisku un sociālu atbalstu, kā arī sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte.

Pakalpojuma sniedzējs ir Nodibinājums ,,Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām ,,Cimdiņš””

Dienas centrs:

 • darbojas arī kā izglītības un atbalsta centrs bērnu, jauniešu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;
 • izstrādā un organizē izglītības programmas;
 • veicina pilsoniskās sabiedrības attīstību bērnu un jauniešu tiesību jomā;
 • organizē un sniedz pakalpojumus dažādu bērnu un jauniešu atpūtas, izglītojošo un rehabilitācijas pasākumu organizatoriem.

Tiesības saņemt Dienas centra pakalpojumu ir Ventspils pilsētas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem , kurām noteikta invaliditāte.

Lai augstākminētās personas saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā vai Dienas centrā.

Dienas centrs piedāvā:

 • psihologa individuālās un grupas konsultācijas;
 • attīstību veicinošās Montesori nodarbības;
 • mūzikas terapijas nodarbības;
 • mediķa pakalpojumus;
 • attīstošas un relaksējošas nodarbības sensorajā istabā;
 • rotaļu terapiju;
 • radošās darbnīcas;
 • drošu, pieejamu, materiāli un tehniski pielāgotu vidi bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām pasākumu un labdarības akciju rīkošanai;
 • informācijas centru – ,,vecāks- vecākam”;
 • fizioterapeita pakalpojumus;
 • ergoterapeita pakalpojumus;
 • sociālā darbinieka pakalpojumus;
 • speciālā pedagoga pakalpojumus;
 • ABA terapeita pakalpojumus;
 • Bobata vingrošanu;
 • logopēda pakalpojumus.
ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS

Ģimenēm ar bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem dažādu apstākļu dēļ ir nepietiekošas zināšanas un prasmes sociālo jautājumu risināšanā un bērnu audzināšanā, Sociālais dienests piešķir ģimenes asistentu, kurš, saskaņā ar izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu, noteiktu laiku pavada ģimenē, atbalstot un konsultējot nepieciešamo prasmju un zināšanu attīstīšanai. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Pakalpojuma apmērs ir sekojošs:

Ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts prasmju un iemaņu attīstīšanā bērna audzināšanā un aprūpē – līdz 10 stundām nedēļā;

Ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 15 stundām nedēļā;

Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 4 stundām nedēļā.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

 • Ventspils pilsētā dzīvojošām un deklarētām ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
 • Ventspils pilsētā dzīvojošām un deklarētām ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē;
 • Ventspils pilsētā dzīvojošiem un deklarētiem jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
ILGSTOŠA VAI ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ
  BĒRNIEM (BĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS)

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt ilgstošu vai īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā – Ventspils Sociālās aprūpes namā ,,Selga”.

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” bērnu sociālās aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu  sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā bērniem, nodrošinot mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

Tiesības saņemt pakalpojumu bērnu sociālās aprūpes centrā ir:

 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņi sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.

Bērnu bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu var uzņemt arī īslaicīgai aprūpei bērnu sociālās aprūpes centrā uz laiku līdz trim mēnešiem, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un bērnu aprūpes centra direktora rīkojuma.

Bērnu aprūpes centrā uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus no 2 gadu vecuma. Izņēmuma gadījumos pieļaujama bērnu uzņemšana pirms divu gadu vecuma, bet ne jaunāka par viena gada vecumu.

Uzņemšanai bērnu sociālās aprūpes centrā  nepieciešams bāriņtiesas lēmums vai vecāku iesniegums.

ILGSTOŠA VAI ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ
  PILNGADĪGĀM PERSONĀM (SOCIĀLĀS APRŪPES NAMS)

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt ilgstošu vai īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā. Pakalpojuma sniedzējs – Ventspils Sociālās aprūpes nams ,,Selga”.

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” senioru aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pensijas vecuma personām un  personām ar invaliditāti (izņemot personām ar garīga rakstura traucējumiem), nodrošinot mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Tiesības saņemt īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir:

 • personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sasniegušas pensijas vecumu, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
 • personām ar invaliditāti, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
 • personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.


            Īslaicīga sociālā aprūpe tiek sniegta uz laiku līdz vienam mēnesim. Nepieciešamības gadījumā ar Sociālā dienesta rīkojumu var noteikt īslaicīgu sociālo aprūpi ilgāku par vienu mēnesi.

Ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi senioru sociālās aprūpes centrā var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Sociālajam dienestam.

KRĪZES CENTRA PAKALPOJUMS

Krīzes centrā sniedz īslaicīgu profesionālu psiholoģisku, sociālu, juridisku, pedagoģisku un informatīvi izglītojošu palīdzību bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības, kā arī krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem un sievietēm. Rehabilitācijas procesa mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot konsultācijas pie dažādiem speciālistiem.

Sociālie darbinieki veic krīzē nonākušās ģimenes (personas) dzīves apstākļu apsekošanu un izvērtē personas vajadzību pēc psihosociālā atbalsta un pieņem lēmumu par augstākminēto personu ievietošanu krīzes centrā.                              

Tiesības saņemt krīzes centra pakalpojumu ir:

 • bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
 • pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības;
 • krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem ,,Paspārne” pakalpojumu nodrošina visu diennakti.

NAKTS PATVERSMES PAKALPOJUMS

Nakts patversme nodrošina ar naktsmītni, vakariņām, brokastīm un personiskās higiēnas iespējām, kā arī sociālā darbinieka pakalpojumiem.

Tiesības saņemt Nakts patversmes pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.

Pakalpojumu var saņemt personas, kuru pēdējā dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā. Personai, kuras pēdējā deklarētā/reģistrētā pamata dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Nakts patversmē ir tiesības uzturēties ne ilgāk par 5 dienām 6 mēnešu laikā

Ventspils pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem Nakts patversmes  pakalpojums ir bez maksas 90 dienas kalendārā gada ietvaros. Sākot ar 91. dienu,  Nakts patversmes klientam par uzturēšanos Nakts patversmē ir jāsāk maksāt līdzdalības maksājumu.

Pakalpojumu var saņemt, ja persona saņēmusi Sociālā dienesta nosūtījumu par pakalpojuma piešķiršanu Nakts patversmē.

Ja personai nepieciešams sociālais pakalpojums Nakts patversmē, tā var vērsties arī tieši pie pakalpojuma sniedzēja Fabrikas ielā 2A, Ventspilī, Nakts patversmes darba laikā.

Biedrība ,,Latvijas Samariešu apvienība” pakalpojumu nodrošina sekojošā laikā:

 • vasaras periodā – no plkst.20.00 līdz plkst. 7.00
 • ziemas periodā – no plkst.18.00 līdz plkst. 8.00

Iestājoties īpaši aukstam laikam, Nakts patversmē var uzturēties visu diennakti.

Jūnija, jūlija un augusta mēnešos Ventspils Nakts patversme ir slēgta.

PAKALPOJUMS “DROŠĪBAS POGA

Pakalpojums “Drošības poga” ietver diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas iekārtu un signālpogu. Palīdzību var lūgt un saņemt tieši tad, kad tā ir nepieciešama 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, bez brīvdienām un svētku dienām. 

Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta darbiniekiem signāla saņemšanas brīdī ir pieejama jau iepriekš apkopota informācija par konkrēto cilvēku. Tas palīdz operatīvāk un precīzāk nodrošināt nepieciešamo palīdzību. Dienesta personāls atbilstoši situācijai organizē problēmas risināšanu – ja nepieciešams, izbrauc uz klienta dzīves vietu, iesaista speciālos dienestus: ātro palīdzību, ģimenes ārstu, ugunsdzēsējus, policiju, sociālos darbiniekus.

Drošības poga ļauj cilvēkam būt aktīvam, nezaudēt dzīves kvalitāti, turklāt tā ir drošība arī visai ģimenei – tā ir lieliska iespēja bērniem turpināt strādāt un dzīvot bez uztraukuma, jo viņi var justies droši par saviem vecākiem, vecvecākiem un citiem tuviniekiem

Klientiem ir pieejami dažādi „Drošības pogas” pakalpojumi:

 • Atgādinājuma zvans (piemēram, atgādinājums par medikamentu lietošanu);
 • Rūpju zvans (konkrētā laika periodā klientam zvana un apjautājas par viņa pašsajūtu);
 • Rezerves atslēgu dienests;
 • Izbraukuma brigādes palīdzība;
 • Iespējamas individuālas sarunas ar operatoru brīžos, kad ir vientuļi.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumu “Drošības poga”, mājoklī nepieciešama stacionārā tālruņa līnija

Pakalpojumu ,,Drošības poga” var pieprasīt, personīgi Sociālajā dienestā iesniedzot  iesniegumu. Personas, kurām ir pārvietošanās grūtības, pakalpojuma nepieciešamību var pieteikt, zvanot Sociālajam dienestam.

“Drošības poga” pakalpojumu nodrošina Latvijas Samariešu apvienība.

Latvijas Samariešu apvienība pakalpojumu nodrošina visu diennakti.

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Ventspils pilsētā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, lai veicinātu patstāvīgu dzīvi un integrāciju. Pakalpojumi tiek nodrošināti šādos veidos:

 • Aprūpe mājās;
 • Dienas aprūpes centrs;
 • Specializētās darbnīcas;
 • Grupu dzīvokļi;
 • Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • Atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Tiesības saņemt pakalpojumus ir tām pilngadīgām personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi un kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un projekta “Kurzeme visiem” laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Lai persona varētu saņemt minētos projekta apmaksātos pakalpojumus, tai ir jābūt veiktai individuālo vajadzību izvērtēšanai un saņemtam atbalsta plānam, saskaņā ar kurā noteiktajiem pakalpojumiem tiks segtas to izmaksas.

Pakalpojumu var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis līgumu, kā arī tajās institūcijās, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.

SOCIĀLĀ DARBA PAKALPOJUMS

Sociālais darbs ir profesionāla, mērķtiecīga darbība, lai personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā palīdzētu atjaunot vai veicināt spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba uzdevums ir veicināt sociālās atstumtības riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Sociālā darba pakalpojumu ir tiesības saņemt ikvienam pilsētas iedzīvotājam, kuram savu sociālo vajadzību realizēšanai ir nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība.

Sociālās vajadzības – sociālo prasību kopums, kas nepieciešams indivīda, ģimenes, sociālās grupas, visas sabiedrības funkcionēšanas nodrošināšanai.

Sociālā darba pakalpojums tiek nodrošināts:

 • sociālā riska ģimenēm un personām no sociāli mazaizsargātām grupām;
 • ģimenēm, kuru bērni īslaicīgi ievietoti ārpusģimenes aprūpei – tiek nodrošināta nepieciešamā psihosociālā palīdzība bērna un vecāku atkalapvienošanai;
 • personām ar speciālām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļiem;
 • atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
 • ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir ieslodzījuma vietā vai ir nosacīti notiesāts;
 • ikvienai personai un ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā, un kurai nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts problēmu risināšanā.

Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu Sociālajā dienestā, personai jāiesniedz iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

SPECIALIZĒTĀ AUTOTRANSPORTA PAKALPOJUMS

Specializētā autotransporta pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir būtiski apgrūtināta vai neiespējama pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.

Specializētā transporta pakalpojumu ir tiesības saņemt:

 • bērniem un pilngadīgām personām, kurām noteikta invaliditāte, un kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu;
 • vientuļām personām, kurām nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, un kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.

Lai augstākminētās personas saņemtu specializētā transporta pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • personas rakstisks iesniegums, kurā jānorāda mērķis, kādēļ nepieciešams izmantot specializētā transporta pakalpojumu;
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Personas, kuras pārvietošanās grūtību dēļ nevar ierasties Sociālajā dienestā, pakalpojuma nepieciešamību var pieteikt, zvanot pa tālruni.

Pakalpojums nenodrošina personu pārvadāšanu guļus stāvoklī.

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM – APRŪPE MĀJĀS

Pakalpojums nodrošina bērna aprūpi un uzraudzību bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem vecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Ventspils pilsētā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts aprūpes pakalpojums atbilstoši vecāku vajadzībām projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros. Pakalpojumu var saņemt bērna dzīvesvietā sekojošā apmērā:

 • līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī. Pakalpojumu līdz 200 stundām kalendāra mēnesī var saņemt tie vecāki, kuri ir nodarbināti, apmeklē izglītības iestādi, dienas centru vai ir iesaistīti NVA organizētajos pasākumos. Ja vecāki nav iesaistīti nevienā no iepriekš minētajām aktivitātēm, pakalpojumu piešķir vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī;
 • no piecu līdz septiņpadsmit gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 80 stundas kalendāra mēnesī. Pakalpojumu līdz 80 stundām kalendāra mēnesī var saņemt tie vecāki, kuri ir nodarbināti, apmeklē izglītības iestādi, dienas centru vai ir iesaistīti NVA organizētajos pasākumos. Ja vecāki nav iesaistīti nevienā no iepriekš minētajām aktivitātēm, pakalpojumu piešķir vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī.

Pakalpojums tiek sniegts bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā.

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM – ATELPAS BRĪDIS

Pakalpojums nodrošina īslaicīgu bērna aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši.

Pakalpojums sevī ietver:

 • Bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem vecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

pakalpojums pieejams līdz 30diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā).

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā.

Pakalpojums tiek sniegts institūcijā, kura ir tiesīga sniegt šādu pakalpojumu.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Ventspils pilsētā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros. Pakalpojumi tiek sniegti, saskaņā ar bērnam izstrādātā atbalsta plānā noteiktajām vajadzībām un  ne vairāk kā 100 reizes visā projekta īstenošanas laikā līdz 2023.gada beigām.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un ir izstrādāts atbalsta plāns, kurā noteiktas bērna vajadzības.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bērna likumiskajiem pārstāvjiem jādodas uz Ventspils pilsētas Sociālo dienestu un:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāuzraksta iesniegums.
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNIEM, KURI CIETUŠI NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM

Sociālā rehabilitācija tiek sniegta bērnam (personai līdz 18 gadu vecumam), kurš ir prettiesisku darbību upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Rehabilitācijas pakalpojums var tikt sniegts sekojošos veidos:

 • Konsultācijas  (ne vairāk par desmit 45 minūšu psihologa konsultācijas);
 • Sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojumu var saņemt bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālais dienests piešķir, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegumu par nepieciešamību bērnam piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, norādot, no kāda veida vardarbības bērns cietis un kur tā notikusi;
 • psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu;
 • izrakstu no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda sniegta).

Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis sadarbības līgumu.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VECĀKIEM UN AUDŽUVECĀKIEM

Pakalpojuma mērķis ir sniegt sociālo rehabilitāciju vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte. Pakalpojuma mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, mazināt sociālo atstumtību un veicināt personīgo resursu izmantošanu savas sociālās situācijas risināšanā.

Ventspils pilsētā dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem un audžuvecākiem tiek nodrošināti bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, ja šādu pakalpojumu nepieciešamība ir noteikta bērnam izstrādātajā atbalsta plānā. Pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 40 pakalpojuma reizes visā projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laikā līdz 2023. gada beigām.

Tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un kuriem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vecākiem jādodas uz Ventspils pilsētas Sociālo dienestu un:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāuzraksta iesniegums.
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS NO PSIHOAKTĪVĀM VIELĀM ATKARĪGĀM PERSONĀM

Pakalpojums paredz sniegt atbalstu no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, lai panāktu šo personu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņu fizisko un garīgo veselību, un veicinātu viņu atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

 • pilngadīgām personām, kurām ir atkarība no psihoaktīvām vielām;
 • bērniem, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām;
 • bērni, kuriem novērota pārmērīga psihoaktīvo vielu lietošana.

Bērni pakalpojumu saņem pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.

Pilngadīgas personas pakalpojumus saņem pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

Lai bērns varētu saņemt pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis (vecāki, aizbildnis, bāriņtiesa vai ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs) iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:

 • rakstisku iesniegumu par nepieciešamību saņemt pakalpojumu;
 • narkologa atzinumu, kurā norādīta diagnoze, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums un norāde, ka bērnam nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai;
 • izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Lai pilngadīga persona varētu saņemt pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rakstisku iesniegumu par nepieciešamību saņemt pakalpojumu;
 • narkologa atzinumu, kurā norādīta diagnoze, informācija par pabeigtu ārstēšanas kursu, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums un norāde, ka personai nav šo kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai;
 • izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Bērniem ir tiesības atkārtoti saņemt pakalpojumus pēc katra jauna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas.

Pilngadīga persona pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados.

Pakalpojumu var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Pakalpojumu var saņemt, ja Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsniegusi norīkojumu uz sociālās rehabilitācijas institū­ciju.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS NO VARDARBĪBAS CIETUŠĀM PILNGADĪGĀM PERSONĀM

Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt psihosociālu palīdzību, personām, kuras cietušas no vardarbības, kā arī novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus,  motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai, nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

 • sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu;
 • individuālu konsultāciju veidā  – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī bez izmitināšanas.

Pakalpojumu tiesīgas saņemt pilngadīgas personas, kuras cietušas no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas, emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības, vai vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles, un kuru sociālā funkcionēšana ir apgrūtināta.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var pieprasīt, ar iesniegumu personīgi ierodoties Sociālajā dienestā vai jebkurā sociālās rehabilitācijas institūcijā (krīzes centrā

Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis sadarbības līgumu, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS VARDARBĪBU VEIKUŠĀM PILNGADĪGĀM PERSONĀM

Pakalpojuma mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus pilngadīgām personām, kuras veikušas vardarbību.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sevī ietver:

 • individuālas psihologa konsultācijas – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām konsultācijām;
 • grupu nodarbības – 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā.

Pakalpojumu tiesīgas saņemt pilngadīgas personas, kuras veikušas vardarbību vai baidās, ka tās varētu izturēties vardarbīgi.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, personai jāvēršas Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

Ja persona ir probācijas klients un piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, tai vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu programmas īstenošanas laikā nepiešķir, izņemot gadījumu, ja personu pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests.

Gada laikā pēc vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas persona var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai.

Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis sadarbības līgumu.