ILGSTOŠA VAI ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ
  BĒRNIEM (BĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS)

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt ilgstošu vai īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā – Ventspils Sociālās aprūpes namā ,,Selga”.

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” bērnu sociālās aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu  sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā bērniem, nodrošinot mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

Tiesības saņemt pakalpojumu bērnu sociālās aprūpes centrā ir:

 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņi sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.

Bērnu bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu var uzņemt arī īslaicīgai aprūpei bērnu sociālās aprūpes centrā uz laiku līdz trim mēnešiem, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un bērnu aprūpes centra direktora rīkojuma.

Bērnu aprūpes centrā uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus no 2 gadu vecuma. Izņēmuma gadījumos pieļaujama bērnu uzņemšana pirms divu gadu vecuma, bet ne jaunāka par viena gada vecumu.

Uzņemšanai bērnu sociālās aprūpes centrā  nepieciešams bāriņtiesas lēmums vai vecāku iesniegums.

ILGSTOŠA VAI ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ
  PILNGADĪGĀM PERSONĀM (SOCIĀLĀS APRŪPES NAMS)

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt ilgstošu vai īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā. Pakalpojuma sniedzējs – Ventspils Sociālās aprūpes nams ,,Selga”.

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” senioru aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pensijas vecuma personām un  personām ar invaliditāti (izņemot personām ar garīga rakstura traucējumiem), nodrošinot mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Tiesības saņemt īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir:

 • personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sasniegušas pensijas vecumu, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
 • personām ar invaliditāti, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
 • personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.


            Īslaicīga sociālā aprūpe tiek sniegta uz laiku līdz vienam mēnesim. Nepieciešamības gadījumā ar Sociālā dienesta rīkojumu var noteikt īslaicīgu sociālo aprūpi ilgāku par vienu mēnesi.

Ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi senioru sociālās aprūpes centrā var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Sociālajam dienestam.

KRĪZES CENTRA PAKALPOJUMS

Krīzes centrā sniedz īslaicīgu profesionālu psiholoģisku, sociālu, juridisku, pedagoģisku un informatīvi izglītojošu palīdzību bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības, kā arī krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem un sievietēm. Rehabilitācijas procesa mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot konsultācijas pie dažādiem speciālistiem.

Sociālie darbinieki veic krīzē nonākušās ģimenes (personas) dzīves apstākļu apsekošanu un izvērtē personas vajadzību pēc psihosociālā atbalsta un pieņem lēmumu par augstākminēto personu ievietošanu krīzes centrā.                              

Tiesības saņemt krīzes centra pakalpojumu ir:

 • bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
 • pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības;
 • krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem ,,Paspārne” pakalpojumu nodrošina visu diennakti.

 

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Ventspils pilsētā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, lai veicinātu patstāvīgu dzīvi un integrāciju. Pakalpojumi tiek nodrošināti šādos veidos:

 • Aprūpe mājās;
 • Dienas aprūpes centrs;
 • Specializētās darbnīcas;
 • Grupu dzīvokļi;
 • Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • Atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Tiesības saņemt pakalpojumus ir tām pilngadīgām personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi un kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un projekta “Kurzeme visiem” laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Lai persona varētu saņemt minētos projekta apmaksātos pakalpojumus, tai ir jābūt veiktai individuālo vajadzību izvērtēšanai un saņemtam atbalsta plānam, saskaņā ar kurā noteiktajiem pakalpojumiem tiks segtas to izmaksas.

Pakalpojumu var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis līgumu, kā arī tajās institūcijās, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM – APRŪPE MĀJĀS

Pakalpojums nodrošina bērna aprūpi un uzraudzību bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem vecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Ventspils pilsētā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts aprūpes pakalpojums atbilstoši vecāku vajadzībām projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros. Pakalpojumu var saņemt bērna dzīvesvietā sekojošā apmērā:

 • līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī. Pakalpojumu līdz 200 stundām kalendāra mēnesī var saņemt tie vecāki, kuri ir nodarbināti, apmeklē izglītības iestādi, dienas centru vai ir iesaistīti NVA organizētajos pasākumos. Ja vecāki nav iesaistīti nevienā no iepriekš minētajām aktivitātēm, pakalpojumu piešķir vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī;
 • no piecu līdz septiņpadsmit gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 80 stundas kalendāra mēnesī. Pakalpojumu līdz 80 stundām kalendāra mēnesī var saņemt tie vecāki, kuri ir nodarbināti, apmeklē izglītības iestādi, dienas centru vai ir iesaistīti NVA organizētajos pasākumos. Ja vecāki nav iesaistīti nevienā no iepriekš minētajām aktivitātēm, pakalpojumu piešķir vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ne vairāk kā 40 stundas kalendāra mēnesī.

Pakalpojums tiek sniegts bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā.

Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā.

 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Ventspils pilsētā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros. Pakalpojumi tiek sniegti, saskaņā ar bērnam izstrādātā atbalsta plānā noteiktajām vajadzībām un  ne vairāk kā 100 reizes visā projekta īstenošanas laikā līdz 2023.gada beigām.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un ir izstrādāts atbalsta plāns, kurā noteiktas bērna vajadzības.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bērna likumiskajiem pārstāvjiem jādodas uz Ventspils pilsētas Sociālo dienestu un:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāuzraksta iesniegums.

 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM VECĀKIEM UN AUDŽUVECĀKIEM

Pakalpojuma mērķis ir sniegt sociālo rehabilitāciju vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte. Pakalpojuma mērķis ir atbalstīt ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, mazināt sociālo atstumtību un veicināt personīgo resursu izmantošanu savas sociālās situācijas risināšanā.

Ventspils pilsētā dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem un audžuvecākiem tiek nodrošināti bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, ja šādu pakalpojumu nepieciešamība ir noteikta bērnam izstrādātajā atbalsta plānā. Pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 40 pakalpojuma reizes visā projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laikā līdz 2023. gada beigām.

Tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un kuriem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vecākiem jādodas uz Ventspils pilsētas Sociālo dienestu un:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāuzraksta iesniegums.
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS NO PSIHOAKTĪVĀM VIELĀM ATKARĪGĀM PERSONĀM

Pakalpojums paredz sniegt atbalstu no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, lai panāktu šo personu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot viņu fizisko un garīgo veselību, un veicinātu viņu atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

 • pilngadīgām personām, kurām ir atkarība no psihoaktīvām vielām;
 • bērniem, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām;
 • bērni, kuriem novērota pārmērīga psihoaktīvo vielu lietošana.

Bērni pakalpojumu saņem pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas vai, ja narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka bērns pārmērīgi lieto psihoaktīvās vielas ar tieksmi uz atkarības attīstību.

Pilngadīgas personas pakalpojumus saņem pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

Lai bērns varētu saņemt pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis (vecāki, aizbildnis, bāriņtiesa vai ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs) iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:

 • rakstisku iesniegumu par nepieciešamību saņemt pakalpojumu;
 • narkologa atzinumu, kurā norādīta diagnoze, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums un norāde, ka bērnam nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai;
 • izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Lai pilngadīga persona varētu saņemt pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rakstisku iesniegumu par nepieciešamību saņemt pakalpojumu;
 • narkologa atzinumu, kurā norādīta diagnoze, informācija par pabeigtu ārstēšanas kursu, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums un norāde, ka personai nav šo kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai;
 • izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

Bērniem ir tiesības atkārtoti saņemt pakalpojumus pēc katra jauna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas.

Pilngadīga persona pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados.

Pakalpojumu var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Pakalpojumu var saņemt, ja Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsniegusi norīkojumu uz sociālās rehabilitācijas institū­ciju.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS NO VARDARBĪBAS CIETUŠĀM PILNGADĪGĀM PERSONĀM

Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt psihosociālu palīdzību, personām, kuras cietušas no vardarbības, kā arī novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus,  motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai, nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

 • sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu;
 • individuālu konsultāciju veidā  – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī bez izmitināšanas.

Pakalpojumu tiesīgas saņemt pilngadīgas personas, kuras cietušas no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas, emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības, vai vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles, un kuru sociālā funkcionēšana ir apgrūtināta.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var pieprasīt, ar iesniegumu personīgi ierodoties Sociālajā dienestā vai jebkurā sociālās rehabilitācijas institūcijā (krīzes centrā

Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis sadarbības līgumu, vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS VARDARBĪBU VEIKUŠĀM PILNGADĪGĀM PERSONĀM

Pakalpojuma mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus pilngadīgām personām, kuras veikušas vardarbību.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sevī ietver:

 • individuālas psihologa konsultācijas – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām konsultācijām;
 • grupu nodarbības – 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā.

Pakalpojumu tiesīgas saņemt pilngadīgas personas, kuras veikušas vardarbību vai baidās, ka tās varētu izturēties vardarbīgi.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, personai jāvēršas Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

Ja persona ir probācijas klients un piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, tai vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu programmas īstenošanas laikā nepiešķir, izņemot gadījumu, ja personu pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests.

Gada laikā pēc vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas persona var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai.

Pakalpojums tiek sniegts tā speciālista privātpraksē/darba vietā, par kura pakalpojumiem Sociālais dienests slēdzis sadarbības līgumu.