Atbalsts talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai

Lai motivētu veiksmīgi turpināt uzsāktās mācības, Ventspils  pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu talantīgiem jauniešiem.

Šo finansiālo atbalstu pabalsta veidā var saņemt jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, vai to pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms studiju uzsākšanas bija Ventspils pilsētas administratīvā teritorija, un kuri:

  • apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās, un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm;
  • apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Pabalstu talantīgo jauniešu izglītībai var saņemt divas reizes gadā – pēc ziemas un pavasara sesijas vai semestra beigām, iesniedzot Ventspils Sociālajam dienestam iesniegumu un mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus.

Pabalsta apmērs ir sākot no 356 eiro līdz 846 eiro, kas tiek noteikts atkarībā no mācību iestādes atrašanās vietas un vidējās atzīmes.

Šā gada pirmajā pusgadā pabalstu talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai saņēma septiņi jaunieši.

Šajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti vairāk kā 13 tūkstoši eiro.